• Nagłówek

    •  

      
      
      
      
     Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
      
      
      
      
     SERDECZNIE ZAPRASZAMY  PRZYSZŁYCH
      
     PRZEDSZKOLAKÓW NA  TYDZIEŃ  ADAPTACYJNY W
      
     DNIACH 17.06 -21.06.2024 W GODZ. 9.00-11.00
      
      
       
      
      
     SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH NA ROK
      
     SZKOLNY 2024/2025 DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ZEBRANIE,KTÓRE
      
     ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 SIERPNIA 2024r.(ŚRODA)  O GODZINIE 16.00
      
      
     ............................................................................................................................................................................................
     Szanowni Państwo!

     Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych,
     dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie
     w oparciu o przepisy:
     1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze.zm),
     2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów
     rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie
     postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
     niezbędnych do ich potwierdzenia,
     3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
     rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów
     za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
     4. zarządzenia nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia
     na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
     uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów
     przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania
     przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych
     i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania
     do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
     uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę
     punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
     Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.e-nabor.pl
     Uwaga:
     o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy
     I-szej w szkole podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń w systemie.
     Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie są
     placówkami obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której
     funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta,
     a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic.
     Rekrutacja podstawowa elektroniczna na rok szkolny 2024/2025 do miejskich przedszkoli, oddziałów
     przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 11:00 i potrwa do
     26.03.2024 r. do godziny 13:00.

     Rekrutacja podstawowa elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o
     profilu artystycznym, akademickim, - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny
     2024/2025 rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 22 marca 2024 r. do
     godziny 13:00, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła
     obwodowa rozpocznie się od dnia 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 07 maja 2024 r. do
     godziny 13:00.
      
      

      

      

                    Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: 
      
      
      
      
     Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze  w godz. od 7:00 do 16:00,włożyć do skrzynki przy tylnych drzwiach przedszkolnych, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz  załącznikami na adres: przedszkole52katowice@interia.pl
      
     Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona 05 kwietnia 2024 r.  o godz.13.00
     potwierdzenie przyjęcia woli przez rodziców/opiekunów w postaci pisemnego oświadczenia od 05.04  od godz.godz.13.00 do 10.04. godz.15.00
     Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 12 kwietnia 2024 r. godz.13.00

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

      

     HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

     NA ROK SZKOLNY 2024/2025
      

      

     Lp

     Rodzaj czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     Od 26.02.2024 r.                  do 05.03.2024 r.

      

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Od 13.03.2024 r.,                     od godziny 11:00

     do26.03.2024r.,                       do  godziny 13:00

     Od 17.04.2024 r.,            od godziny 11:00              do 19.04.2024 r.,               do godziny 13:00

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

     13.03.2024r., od godziny 11:00 do 27.03.2024 r. do godziny 17:00

          Od 17.04.2024 r.,               od godziny 11:00         do 22.04.2024r.,                do godziny 17:00

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     05.04.2024 r.                           o godzinie 13:00

     25.04.2024r.                        o godzinie 13:00

     5.

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      

     od 05.04.2024 r.,                  od godziny 13:00                  do 10.04.2024 r.,                  do godziny 15:00 

      

     od 25.04.2024 r.,                od godziny 13:00              do 29.04.2024 r.,              do godziny 15:00 

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     12.04.2024 r.,                         o godzinie 13:00

     30.04.2024 r.,                       o godzinie 13:00

      

      

       KRYTERIA NABORU:

     Zarządzeniem Nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 grudnia 2023 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2024/2025

     W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

     • wielodzietność rodziny kandydata,
     • niepełnosprawość kandydata,
     • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
     • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

      

     Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

      

     1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiazku szkolnego,zamieszkałe na terenie gminy– 64 pkt;

     2) kandydant,który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym,określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt;

     3) kandydat,którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym-16 pkt;

     4) kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,uczą się w systemie studiów stacjonarnych ,prowadzą gospodarstwo rolne lub działalnośc gospodarczą – 8 pkt;

     5) Kandydat,którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,którego zeznania roczne za ostatni rok podatkowy zostało zlożone w urzędzie skarbowym w Katowich-4 pkt;

     6) kandydat, który w roku szkolnym,poprzedzajacym rok szkolny  , na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt;

      Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

     1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

     2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień

     3) dla kryterium określonego w pkt. 3 oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu ,oddziale przedszkolnym,szkole,zespole szkolno-przedszkolnym

     4) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

     5)dla kryterium określonego w pkt. 5-oświadczenie

     6) dla kryterium określonego w pkt. 6 -oświadczenie wydane przez żłobek ,potwierdzające,że dziecko uczęszczało do żłobka