• Rodzicu pamiętaj!!!!

    •              

     §3 OBOWIĄZKI RODZICÓW

     Rodzice na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa    i choroby COVID-19 zobowiązani są do:

     1. zapoznania się z  procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu,
     2. podpisania stosownych dokumentów (załączniki do Procedury).
     3. przekazywania informacji o stanie zdrowia dziecka w razie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych;
     4. nie przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś
      na kwarantannie lub w izolacji,
     5. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych,
     6. zapewnienia sobie indywidualnej osłony ust i nosa przy wejściu do przedszkola w razie konieczności.
     7. wyjaśnienia  dziecku i dopilnowania, aby nie zabierało do i z  przedszkola zabawek   i innych przedmiotów,
     8. systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny między innymi: myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust oraz nieprzytulania się do innych,
     9. zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania (w łokieć), 
     10. odbierania telefonów z przedszkola i niezwłocznego reagowania na każde wezwanie     z przedszkola.

      

     §4 PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI DO I Z PRZEDSZKOLA:

      

     1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka odbywa się ściśle z zadeklarowanymi przez rodzica/opiekuna prawnego godzinami pobytu, w czasowych odstępach wyznaczonych dla poszczególnych grup utworzonych na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym.
     2. Do przedszkola i z przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane z zachowaniem zasady jeden  rodzic - jedno dziecko (za wyjątkiem rodzeństw -1rodzic-rodzeństwo).
     3. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości        od innych osób, w tym pracownika przedszkola.
     4. Rodzic nie może przemieszczać się po terenie przedszkola  ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
     5. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun: zobowiązany jest do przyprowadzenia  i odbierania dziecka zgodnie z podpisaną deklaracją.
     6. Szatnia zamykana jest o godz. 8:20 ; ponownie otwierana jest  o godz.14:45
     7. Dziecko odbierane jest przez pracownika dyżurującego w holu,
     8. Pracownik kieruje dziecko do sali i przypomina o konieczności umycia rąk po wejściu   do sali.
     9. Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona: powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach głównych pracownika  przedszkola o przyjściu i czeka na przyprowadzenie dziecka  przez dyżurującego pracownika
     10. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.