• RODO

     Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
     rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
     p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 w Katowicach przekazuje informacje na
     temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informuje o przysługujących Państwu prawach
     z tym związanych.
     1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-
     Przedszkolny nr 23, ul. K. Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice, e-mail: sp36katowice@wp.pl;
     reprezentowany przez p.o. Dyrektora.
     2. Funkcję inspektora ochrony danych w zespole pełni Agata Gabłońska, adres e-mail:
     iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. (32) 606 13 23
     3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Zespołu
     Szkolno-Przedszkolnego nr 23, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź
     w innych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
     w określonym celu.
     4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
     przedszkolnego i szkolnego dzieci i uczniów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
     wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
     5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3,
     odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
     realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą szkoły, firmy
     informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione
     na podstawie przepisów prawa.
     6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych
     osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
     7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania
     danych osobowych stanowią przepisy prawa.
     8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
     9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
     a) dostępu do swoich danych osobowych,
     b) sprostowania danych,
     c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
     d) przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
     e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
     f) wycofania zgody, w przypadku jej wyrażenia. (skorzystanie z prawa do
     wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
     miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody)’
     g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
     Osobowych.