• Informacje

    •  

     HARMONOGRAM GODZIN NAUCZYCIELI DO DYSPOZYCJI RODZICÓW

      

     1.

      

     GABRIELA SZYWACZ- dyrektor

      

      

     Poniedziałek

      

     15.00-16.00

      

     2.

      

      

     AGATA MUSZER

     Wtorek

     Piątek

     11.30-12.00

     7.30-8.00

      

      

     3.

      

      

     WERONIKA SERAFIN 

      

     Czwartek

      

     7.00-8.00

      

     4.

      

      

     JUSTYNA KROCZEK

      

     Środa

      

     15.30-16.30

      

     5.

      

      

     RENATA WYSZOGRODZKA

      

     Czwartek

      

     15.30-16.30

      

      

     6.

      

      

     PATRYCJA JOŃCZYK

      

     Środa

      

     15.00-16.00

      

     7.

      

      

     KATARZYNA LASKOWSKA

      

     Środa

      

     12.00-13.00

      

     8.

      

      

     JOANNA NOWOSIELSKA-DRÓŻDŻ

      

     Środa   

      

      

                              11.00-12.00

      

      

     PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

     PRACA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA PROWADZONA BĘDZIE  W CZTERECH ODDZIAŁACH

     ODDZIAŁ I - „  MISIE"

     NAUCZYCIELE: Gabriela Szywacz,  Patrycja Jończyk, Justyna Kroczek

     POMOC NAUCZYCIELA: Sylwia Porwolik

     OBSŁUGA: Małgorzata Szostak

      

     ODDZIAŁ II -" JEŻYKI"

     NAUCZYCIELE: Justyna Kroczek i Renata Wyszogrodzka

     OBSŁUGA: Monika Kempka

      

     ODDZIAŁ III  - "ŻABKI"

                 NAUCZYCIELE: Katarzyna Laskowska,Joanna Nowosielska -Dróżdż                                                                              OBSŁUGA: Beata Niedbalska                          

      

     ODDZIAŁ IV- „BIEDRONKI"

     NAUCZYCIELE: Agata Muszer, Weronika Serafin

     OBSŁUGA: Iwona Policha

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE:

      

     ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM: Marzena Walicka, Renata Polańska

     ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ: Magdalena Klistala

     ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA SPORTOWE: Dorota Trzepałka

     ZAJĘCIA Z RELIGII:  Barbara Dobosz

     ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO :Kamila Żak

     ZAJECIA MUZ.-RYTMICZNE: Karolina Paczuła

      

     W PRZEDSZKOLU ZATRUDNIONA JEST NA STANOWISKU URZĘDNICZYM Pani Barbara Rogowicz – sam.referent

     • prowadzi całość spraw związanych z żywieniem oraz naliczaniem i rozliczaniem opłat za przedszkole.
     • PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI –  DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

     ( szczegółowe informacje dot. odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu znajdują się na stronie internetowej placówki.

      

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

     PRZEDSZKOLE  CZYNNE OD: 06.00 DO 17.00

     REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  8.00 - 14.00

     śniadanie –  08:30

     II śniadanie   – 10:30

     Obiad I (zupa) -    12:00

     Obiad II – 14:00

     • schodzenie się do godz. 8:20
     • rozchodzenie od godz. 14:45 – zapewnienie właściwej organizacji pracy placówki  

     ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO;

     ROK SZKOLNY 01.09.2022 do 31.08.2023

     PRZERWA WAKACYJNA – ustalana na wspólny wniosek dyrektora i Rady Rodziców

     • w tym celu rodzic/prawny opiekun będzie proszony o złożenie deklaracji dot. obecności dzieci   w miesiącach wakacyjnych,
     • ostateczną decyzję podejmie dyrektor z Radą Rodziców,

     PRZERWY ŚWIATECZNE, FERIE – ZMIANA  W ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA PRZEWIDYWANĄ NIŻSZĄ FREKWENCJĘ – decyzje dotyczące zapisu dzieci na wskazane przez placówkę terminy,  powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb.  

     WYBÓR UBEZPIECZYCIELAw obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych – umowa ubezpieczenia NNW na rzecz dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta tylko   z woli rodziców.                                                                 

     Placówka w bieżącym roku szkolnym nie zawiera umowy grupowego ubezpieczenia dzieci NNW.

     WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO RADY RODZICÓW – ( spośród obecnych osób wybiera się trzech przedstawicieli do Rady oddziału. Osoba z najwyższą liczbą punktów wchodzi w skład Rady Rodziców całej placówki).

     PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA DO PRZEDSZKOLA   AKTUALNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH DOTYCZĄCYCH ZAKAZU PODAWANIA DZIECIOM NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW .

     REALIZACJA ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH – W RAZIE CHOROBY DZIECKA BĄDŹ DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI NALEŻY  USPRAWIEDLIWIĆ NIEOBECNOŚĆ U WYCHOWAWCY GRUPY.

     DOSTARCZANIE POSTANOWIEŃ SĄDÓW RODZINNYCH  REGULUJACYCH SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM – INFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW  WSZELKICH  ZMIANACH W SYTUACJI RODZINNEJ.

     • prosimy o podpisywanie przez obydwoje rodziców upoważnień do odbioru dzieci    z placówki,

     RODZICE MOGĄ WNIOSKOWAĆ NA PIŚMIE O WYDANIE OPINII O DZIECKU, ZE WSKAZANIEM CELU  ORAZ INSTYTUCJI DLA KTÓREJ BĘDZIE SPORZĄDZONA.

     PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ( np. STATUT, itp.)

      

     PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZASAD

     1. DZIECKO PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA NAJPÓŹNIEJ DO 8:20 ODBIERAMY NAJWCZEŚNIEJ O 14.45.
     2. PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO  – PRZEKAZUJEMY OSOBIE DYŻURUJĄCEJ                                                                   ( NIE POZOSTAWIAMY W SZATNI BEZ OPIEKI).
     3. W OKRESIE PANDEMII: DZIECKO/DZIECI ZOSTAJE PRZEKAZANE PRACOWNIKOWI PEŁNIĄCEMU DYŻUR, PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA - WIATROŁAP / ANALOGICZNA SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ PODCZAS ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.
     4. PŁATNOŚCI REGULUJEMY W TERMINIE WSKAZANYM W UMOWIE                                                                ( TJ. DO 10- GO KAŻDEGO MIESIĄCA NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE, PRZYPISANE DO DZIECKA) .
     5. KONTAKTY Z NAUCZYCIELKAMI PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ NA SPOTKANIE – LUB ZGODNIE Z TERMINAMI USTALONYMI W HARMONOGRAMIE KONSULTACJI.
     6. OSOBY Z PERSONELU TECHNICZNEGO NIE SĄ UPOWAŻNIONE DO ROZMÓW                                          O DZIECIACH – WSZELKIE PYTANIA KIERUJEMY TYLKO DO NAUCZYCIELEK PRACUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.                 
     7. PROSZĘ CZYTAĆ OGŁOSZENIA DYREKTORA WYWIESZANE NA TABLICY OGŁOSZEŃ LUB ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA- ZAKŁADKA WIADOMOŚCI.
     8. WSZELKIE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA ZGŁASZAMY NATYCHMIAST DO WYCHOWAWCY  LUB DO DYREKTORA.
     9. BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAĆ  PROSZĘ  O AKTUALIZOWANIU NUMERÓW  TELEFONÓW KONTAKTOWYCH.
     10. ZACHĘCAMY DO  AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W ŻYCIU PRZEDSZKOLA                              (  UROCZYSTOŚCI, ZEBRANIA, WYCIECZKI, KONKURSY, ITP.)

     PROSZĘ PAMIĘTAĆ !

     KAŻDE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE , PROSZĘ NIE PORÓWNYWAĆ SWOJEGO DZIECKA Z INNYMI, KAŻDE ROZWIJA SIĘ W SWOIM WŁASNYM TEMPIE,

     POMAGAJMY  NASZYM DZIECIOM OSIĄGNĄĆ SUKCES.