• Informacje

    •  

      

      

      

      

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN NAUCZYCIELI DO DYSPOZYCJI RODZICÓW

     SZANOWNI PAŃSTWO !

     ZAPRASZAMY DO INDYWIDUALNEGO UMAWIANIA SIĘ NA KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI GRUP.

      

      

     PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

     Od dnia 1 września stanowimy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23

     dyrektorem zespołu jest Pani mgr Justyna Franczak,

     wicedyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 52 jest Pani mgr Gabriela Szywacz

     PRACA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA PROWADZONA BĘDZIE  W CZTERECH ODDZIAŁACH

     ODDZIAŁ I - „  MISIE"

     NAUCZYCIELE: Gabriela Szywacz 5godz.,  Weronika Serafin 28 godz.,Joanna Nowosielska-Dróżdż 2 godz.

     POMOC NAUCZYCIELA: Sylwia Porwolik

     OBSŁUGA: Iwona Policha

      

     ODDZIAŁ II -" JEŻYKI"

     NAUCZYCIELE: Joanna Nowosielska- Dróżdż, Patrycja Jończyk

     OBSŁUGA: Małgorzata Szostak

      

     ODDZIAŁ III  - "ŻABKI"

                 NAUCZYCIELE: Justyna Kroczek, Agata Muszer

                  OBSŁUGA: Monika Kempka                       

      

     ODDZIAŁ IV- „BIEDRONKI"

     NAUCZYCIELE: Renata Wyszogrodzka,Katarzyna Laskowska

     OBSŁUGA: Beata Niedbalska

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE:

      

     ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM:  Renata Polańska

     ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALYM:-VACAT

     ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ: Magdalena Klistala

     ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA SPORTOWE: Dorota Trzepałka

     ZAJĘCIA Z RELIGII:  Barbara Dobosz

     ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO :Kamila Żak

     ZAJECIA MUZ.-RYTMICZNE: Karin Małowicz

      

     W PRZEDSZKOLU ZATRUDNIONA JEST NA STANOWISKU URZĘDNICZYM Pani Barbara Rogowicz – sam.referent

     • prowadzi całość spraw związanych z żywieniem oraz naliczaniem i rozliczaniem opłat za przedszkole.
     • PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI –  DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

     ( szczegółowe informacje dot. odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu znajdują się na stronie internetowej placówki.

      

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

     PRZEDSZKOLE  CZYNNE OD: 06.00 DO 17.00

     REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  8.00 - 14.00

     śniadanie –  08:30

     II śniadanie   – 10:30

     Obiad I (zupa) -    12:00

     Obiad II – 14:00

     • schodzenie się do godz. 8:20
     • rozchodzenie od godz. 14:45
     • zapewnienie właściwej organizacji pracy placówki  

     ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO;

     ROK SZKOLNY 01.09.2023 do 31.08.2024

     PRZERWA WAKACYJNA – ustalana na wspólny wniosek dyrektora i Rady Rodziców

     • w tym celu rodzic/prawny opiekun będzie proszony o złożenie deklaracji dot. obecności dzieci   w miesiącach wakacyjnych,
     • ostateczną decyzję podejmie dyrektor z Radą Rodziców,

     PRZERWY ŚWIATECZNE, FERIE – ZMIANA  W ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA PRZEWIDYWANĄ NIŻSZĄ FREKWENCJĘ – decyzje dotyczące zapisu dzieci na wskazane przez placówkę terminy,  powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb.  

     WYBÓR UBEZPIECZYCIELAw obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych – umowa ubezpieczenia NNW na rzecz dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta tylko   z woli rodziców.                                                                 

     Placówka w bieżącym roku szkolnym nie zawiera umowy grupowego ubezpieczenia dzieci NNW.

     WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO RADY RODZICÓW – ( spośród obecnych osób wybiera się trzech przedstawicieli do Rady oddziału. Osoba z najwyższą liczbą punktów wchodzi w skład Rady Rodziców całej placówki).

     PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA DO PRZEDSZKOLA   AKTUALNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH DOTYCZĄCYCH ZAKAZU PODAWANIA DZIECIOM NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW .

     REALIZACJA ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH – W RAZIE CHOROBY DZIECKA BĄDŹ DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI NALEŻY  USPRAWIEDLIWIĆ NIEOBECNOŚĆ U WYCHOWAWCY GRUPY.

     DOSTARCZANIE POSTANOWIEŃ SĄDÓW RODZINNYCH  REGULUJACYCH SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM – INFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW  WSZELKICH  ZMIANACH W SYTUACJI RODZINNEJ.

     • prosimy o podpisywanie przez obydwoje rodziców upoważnień do odbioru dzieci z placówki,

     RODZICE MOGĄ WNIOSKOWAĆ NA PIŚMIE O WYDANIE OPINII O DZIECKU, ZE WSKAZANIEM CELU  ORAZ INSTYTUCJI DLA KTÓREJ BĘDZIE SPORZĄDZONA.

     PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ( np. STATUT, itp.)

      

     PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZASAD

     1. DZIECKO PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA NAJPÓŹNIEJ DO 8:20 ODBIERAMY NAJWCZEŚNIEJ O 14.45.
     2. PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO  – PRZEKAZUJEMY OSOBIE DYŻURUJĄCEJ                                                                   ( NIE POZOSTAWIAMY W SZATNI BEZ OPIEKI).
     3. W OKRESIE PANDEMII: DZIECKO/DZIECI ZOSTAJE PRZEKAZANE PRACOWNIKOWI PEŁNIĄCEMU DYŻUR, PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA - WIATROŁAP / ANALOGICZNA SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ PODCZAS ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.
     4. PŁATNOŚCI REGULUJEMY W TERMINIE WSKAZANYM W UMOWIE                                                                ( TJ. DO 10- GO KAŻDEGO MIESIĄCA NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE, PRZYPISANE DO DZIECKA) .
     5. KONTAKTY Z NAUCZYCIELKAMI PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ NA SPOTKANIE – LUB ZGODNIE Z TERMINAMI USTALONYMI W HARMONOGRAMIE KONSULTACJI.
     6. OSOBY Z PERSONELU TECHNICZNEGO NIE SĄ UPOWAŻNIONE DO ROZMÓW                                          O DZIECIACH – WSZELKIE PYTANIA KIERUJEMY TYLKO DO NAUCZYCIELEK PRACUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.                 
     7. PROSZĘ CZYTAĆ OGŁOSZENIA DYREKTORA WYWIESZANE NA TABLICY OGŁOSZEŃ LUB ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA- ZAKŁADKA WIADOMOŚCI.
     8. WSZELKIE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA ZGŁASZAMY NATYCHMIAST DO WYCHOWAWCY  LUB DO DYREKTORA.
     9. BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAĆ  PROSZĘ  O AKTUALIZOWANIU NUMERÓW  TELEFONÓW KONTAKTOWYCH.
     10. ZACHĘCAMY DO  AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W ŻYCIU PRZEDSZKOLA                              (  UROCZYSTOŚCI, ZEBRANIA, WYCIECZKI, KONKURSY, ITP.)

     PROSZĘ PAMIĘTAĆ !

     KAŻDE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE , PROSZĘ NIE PORÓWNYWAĆ SWOJEGO DZIECKA Z INNYMI, KAŻDE ROZWIJA SIĘ W SWOIM WŁASNYM TEMPIE,

     POMAGAJMY  NASZYM DZIECIOM OSIĄGNĄĆ SUKCES.