• Deklaracja dostępności

      

     Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach ul. K. Iłłakowiczówny 15a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole52katowice.edupage.org

      

     Data publikacji strony internetowej: 2015-06-03.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05.

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     1. Nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
     2. Część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

     Wyłączenia:

     1. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

      

     Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-06.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Szywacz, e-mail: przedszkole52katowice@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 258 26 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      

     Informacje na temat procedury odwoławczej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     1. Budynek jest dwupiętrowy, można dojść do niego osiedlową uliczką lub dojechać podjazdem z drogi głównej.
     2. Przy głównej ulicy przed budynkiem są 2 miejsca postojowe, bez wyznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie dysponuje miejscami parkingowymi.
     3. Do budynku prowadzą schody, nie ma podjazdu, nie ma innych pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
     4. Drzwi główne zamknięte są ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Dzwonek główny znajduje się przed drzwiami po ich lewej stronie. Drzwi otwierane ręcznie.
     5. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym, po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
     6. W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     Informacje dodatkowe

     DZ1.pdf

     DZ2.pdf

     DZ3.pdf

     DZ4.pdf

     DZ5(1).pdf