• Przyprowadzając dziecko do przedszkola,rodzice zobowiązani są do wypełnienia stosownych oświadczeń

    •                                                                                                     

      

      

     OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, UCZĘSZCZAJĄCEGO DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 52 W KATOWICACH

      

     1. Zapoznałem/łam się i  akceptuję procedury obowiązujące w przedszkolu podczas trwania pandemii COVID-19.

     2.Oświadczam, że zapoznałem moje dziecko z warunkami i zasadami przebywania  w przedszkolu                               w aktualnej sytuacji tj.:

     - rozstania z rodzicem w „wyznaczonej strefie” (przedsionek)

     - ograniczone kontakty z rówieśnikami

     - korzystanie z wyznaczonych zabawek

     - przestrzeganie zasad higieny i spożywania posiłków.

     3. W związku, z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola jestem świadomy/a możliwości potencjalnego zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, wirusem COVID-19.

     4. Oświadczam, że ja, moje dziecko oraz pozostali domownicy nie jesteśmy objęci kwarantanną i jesteśmy zdrowi.

     5.W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola nie wykazuje ono niepokojących objawów tj. katar, kaszel, gorączka, duszności, wysypka, ból brzucha, biegunka  itp.

     6. Oświadczam, że ja i moja rodzina w ostatnim czasie nie mieliśmy  kontaktu  z osobami, które wróciły                     z zagranicy lub odbywały/ odbywają  kwarantannę.

     7.Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku zgodnie z procedurami.

     Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, jeżeli jego temperatura zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze placówki.

     8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

     9. Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki poza teren przedszkola.

     10.W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe

     zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola,

     odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu

     pomieszczenia do izolacji - Izolatka.

     11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora

     Przedszkola.

     12. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wyłączenia  funkcjonowania przedszkola 
     w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19    
      w placówce.

     13.Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola jeżeli w danym dniu liczba dzieci przebywających w placówce przekroczy limity określone w wytycznych GIS.

     14. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na utratę zdrowia, kwarantannę wszystkich uczestników opieki i ich rodziny.

     15. Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600) mówiącego      
     o tym iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności   
     od 6 miesięcy do lat 3.

      

     W celu szybkiego kontaktu podaję aktualny - aktywny numer telefonu. ……………………..

      

     **************************************************************************************************************************************************


     OŚWIADCZENIE

     Oświadczam, że jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.