• Programy, w których bierzemy udział

    •  

      

     Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

     aństwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

     Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

     Program ma za zadanie:

     1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
     2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
     3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
     4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
     5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Przedszkole – zspleknica.info

     „Klimatolubne przedszkolaki” program edukacyjny w ramach projektu Partnerstwo dla Klimatu opracowany przy współudziale Ministerstwa Środowiska .  Celem  programu jest m.in. nauczenie dzieci dobrych nawyków dotyczących ochrony klimatu, m.in. oszczędzania energii oraz wody. Podczas zajęć (gier i zabaw)   5-latki dowiadują się m.in. co to są zmiany klimatu, jak można im zapobiegać na co dzień oraz jaki jest ich wpływ na środowisko i ludzi.

     Ekologia - co to jest i czym się zajmuje ta nauka?

     „Maluch poznaje ekologię” to program komputerowy będący pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i wychowawców  wspomagającą wprowadzanie dzieci w świat ekologii. Znajdziemy tu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dzieci pytania związane z ochroną środowiska. Zawiera fotografie obrazowane za pomocą pokazu slajdów, karty pracy w formie graficznej, plansze, teksty oraz testy, a dodatkowo zestaw dźwięków oraz 21 kolorowanek. Interaktywna pomoc dydaktyczna „Odpady i  recykling” szeroko przedstawia zagadnienia związane z powstawaniem i gospodarką odpadami. Omówiony jest w przystępny sposób temat powstawania i klasyfikacji odpadów, podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność lub stwarzane przez nie ryzyko. Drugim ważnym tematem są metody postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień recyklingu. Najwięcej emocji wzbudza jednak animowana gra edukacyjna – segregacja śmieci, w której zdobywa się
     punkty.

     Obrazy: Szczesliwe Dzieci | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

      

     „Hej zabawo” – Haliny Karwackiej - program psychoedukacyjny dla dzieci 5-6 letnich   zapobiegający i wyciszający agresywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym . Uczy on właściwych relacji człowieka do człowieka i otaczającej rzeczywistości. Budzi żywe emocje związane z oceną pozytywnych i negatywnych postaw oraz zachowań. Wzbogaca odczucia dziecka, kształtując postawę otwartości na rozwiązywanie konfliktów; uczy akceptować siebie z mocnymi i słabymi stronami, akceptować innych, mówić – nie i przyjmować odmowę, szukać oparcia w sobie. Efektem realizacji programu jest nabycie przez dzieci   umiejętności i zachowań pomocnych w dorosłym życiu: Program daje świetne efekty wychowawcze, a dzieci, które biorą udział w realizacji programu, mają lepszy start w szkole, ponieważ dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej, co pozwala im lepiej sprostać obowiązkom szkolnym.

     Klucz do uczenia się - Psycholog dziecięcy i integracja sensoryczna Gorzów

     Klucz do uczenia się jest programem edukacji przedszkolnej (przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 7 lat, zatem może być stosowany również na początkowym etapie nauki szkolnej) opartym na teorii Lwa Wygotskiego –  rosyjskiego myśliciela, który koncentrował swe rozważania wokół zależności między otoczeniem kulturowym człowieka a jego rozwojem, głównie rozwojem językowym.
     Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz".
     Program podzielony jest na moduły tematyczne.
     Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata.
     Poziom Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności, przewidzianym dla dzieci
     młodszych (orientacyjnie 3–4 letnich).
     Poziom Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych (orientacyjnie 5-6 letnich).
     W naszym przedszkolu realizowane są 3 moduły tematyczne : Matematyka Sensoryczna, Konstrukcje oraz Program Literacki.
     Matematyka sensoryczna: Rozwija zdolność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych takich jak kolor, kształt lub rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności umysłowych.

     Konstrukcje: Rozwijają język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków.

     Program literacki: Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.

     KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - projekt edukacyjny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy im. Powstańców Śląskich

     Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka” 

     Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

     Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
     z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

     Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia:

     • prawidłowe odżywianie – ph.„ Żywienie na wagę zdrowia’

     • aktywność fizyczna

     • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – ph.„ Szkoła czystych rąk”

     • promieniowanie słoneczne – ph.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”

     • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas”

     Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

     Zdrowy przedszkolak - Przedszkole Koźmice Wielkie

      

     Program „Zdrowy Przedszkolak” IX edycja - jego celem jest propagowanie zdrowego trybu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, nawyków higienicznych w tym także nawyków związanych z higieną jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

      

     W ramach programu m.in. przeprowadzone zostaną przez pielęgniarkę warsztaty dla dzieci 5 i 6 letnich - pokaz podstawowych czynności higienicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego szczotkowania zębów i instruktaż mycia rąk, a przez Panią dietetyk warsztaty nt. zasad prawidłowego odżywiania adresowane do rodziców. Organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach - program realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach.

      

     Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.