• Programy, w których bierzemy udział

    •  

      

      

      

      

       Przedszkole – zspleknica.info

     „Klimatolubne przedszkolaki” program edukacyjny w ramach projektu Partnerstwo dla Klimatu opracowany przy współudziale Ministerstwa Środowiska .  Celem  programu jest m.in. nauczenie dzieci dobrych nawyków dotyczących ochrony klimatu, m.in. oszczędzania energii oraz wody. Podczas zajęć (gier i zabaw)   5-latki dowiadują się m.in. co to są zmiany klimatu, jak można im zapobiegać na co dzień oraz jaki jest ich wpływ na środowisko i ludzi.

     Ekologia - co to jest i czym się zajmuje ta nauka?

     „Maluch poznaje ekologię” to program komputerowy będący pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i wychowawców  wspomagającą wprowadzanie dzieci w świat ekologii. Znajdziemy tu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dzieci pytania związane z ochroną środowiska. Zawiera fotografie obrazowane za pomocą pokazu slajdów, karty pracy w formie graficznej, plansze, teksty oraz testy, a dodatkowo zestaw dźwięków oraz 21 kolorowanek. Interaktywna pomoc dydaktyczna „Odpady i  recykling” szeroko przedstawia zagadnienia związane z powstawaniem i gospodarką odpadami. Omówiony jest w przystępny sposób temat powstawania i klasyfikacji odpadów, podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność lub stwarzane przez nie ryzyko. Drugim ważnym tematem są metody postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień recyklingu. Najwięcej emocji wzbudza jednak animowana gra edukacyjna – segregacja śmieci, w której zdobywa się
     punkty.

     Obrazy: Szczesliwe Dzieci | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

      

     „Hej zabawo” – Haliny Karwackiej - program psychoedukacyjny dla dzieci 5-6 letnich   zapobiegający i wyciszający agresywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym . Uczy on właściwych relacji człowieka do człowieka i otaczającej rzeczywistości. Budzi żywe emocje związane z oceną pozytywnych i negatywnych postaw oraz zachowań. Wzbogaca odczucia dziecka, kształtując postawę otwartości na rozwiązywanie konfliktów; uczy akceptować siebie z mocnymi i słabymi stronami, akceptować innych, mówić – nie i przyjmować odmowę, szukać oparcia w sobie. Efektem realizacji programu jest nabycie przez dzieci   umiejętności i zachowań pomocnych w dorosłym życiu: Program daje świetne efekty wychowawcze, a dzieci, które biorą udział w realizacji programu, mają lepszy start w szkole, ponieważ dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej, co pozwala im lepiej sprostać obowiązkom szkolnym.

     Klucz do uczenia się - Psycholog dziecięcy i integracja sensoryczna Gorzów

     Klucz do uczenia się jest programem edukacji przedszkolnej (przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 7 lat, zatem może być stosowany również na początkowym etapie nauki szkolnej) opartym na teorii Lwa Wygotskiego –  rosyjskiego myśliciela, który koncentrował swe rozważania wokół zależności między otoczeniem kulturowym człowieka a jego rozwojem, głównie rozwojem językowym.
     Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz".
     Program podzielony jest na moduły tematyczne.
     Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata.
     Poziom Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności, przewidzianym dla dzieci
     młodszych (orientacyjnie 3–4 letnich).
     Poziom Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych (orientacyjnie 5-6 letnich).
     W naszym przedszkolu realizowane są 3 moduły tematyczne : Matematyka Sensoryczna, Konstrukcje oraz Program Literacki.
     Matematyka sensoryczna: Rozwija zdolność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych takich jak kolor, kształt lub rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności umysłowych.

     Konstrukcje: Rozwijają język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków.

     Program literacki: Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.

     KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - projekt edukacyjny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy im. Powstańców Śląskich

     Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka” 

     Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

     Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
     z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

     Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia:

     • prawidłowe odżywianie – ph.„ Żywienie na wagę zdrowia’

     • aktywność fizyczna

     • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – ph.„ Szkoła czystych rąk”

     • promieniowanie słoneczne – ph.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”

     • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas”

     Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

     Zdrowy przedszkolak - Przedszkole Koźmice Wielkie

      

     Program „Zdrowy Przedszkolak” IX edycja - jego celem jest propagowanie zdrowego trybu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, nawyków higienicznych w tym także nawyków związanych z higieną jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

      

     W ramach programu m.in. przeprowadzone zostaną przez pielęgniarkę warsztaty dla dzieci 5 i 6 letnich - pokaz podstawowych czynności higienicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego szczotkowania zębów i instruktaż mycia rąk, a przez Panią dietetyk warsztaty nt. zasad prawidłowego odżywiania adresowane do rodziców. Organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach - program realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach.

      

     Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.