•                                                                    Rodzicu pamiętaj  !!!!

    •  

                                                                                 

     §8 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

     1. Każdy nauczyciel:

     1. sprawdza warunki do prowadzenia zajęć  –  liczbę dzieci zgodną z ustaleniami, dostępność środków czystości;
     2. wyjaśnia dzieciom, jakie nowe zasady obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone;
     3. instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji,
     4. przypomina i daje przykład, zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu,
     5. sprawuje opiekę, prowadzi zabawy i zajęcia zgodnie z wytycznymi GIS;
     6. dba o to, by dzieci z jednej grupy nie kontaktowały  się z dziećmi z innej grupy,
     7. dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów i w miarę możliwości większych skupisk,
     8. przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.