• PROGRAM WYCHOWAWCZY

    •  

      

      

      

      

     PROGRAM WYCHOWAWCZY

      

     MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 52

      

     W KATOWICACH

      

     NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

      

      

      

     Spis treści:

     I.       Wstęp

     II.     Cele wychowawcze przedszkola

     III.    Zadania do realizacji

     IV.    Kodeks Przedszkolaka

     V.     System nagród i kar

     VI.    Kodeks Rodzica

     VII.   Kryteria sukcesu

     VIII. Ewaluacja

     IX.    Bibliografia

      

     I. Wstęp

             Opracowany program został oparty na obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).

     Jest zgodny ze Statutem, Programem Rozwoju wraz z przyjętą koncepcją pracy przedszkola oraz wizją i misją placówki. Uwzględnia treści zawarte w programie:

     - edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci pt. „Nasze Przedszkole”, autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaba Babińskiej,

     - edukacji przedszkolnej opartej na Programie Rozwoju Poznawczego Małego Dziecka Galiny Dolya i Nikolai Veraksa „Klucz do uczenia się,

     - edukacji psychospołecznej prowadzonej w oparciu o  Międzynarodowy Program Psychoedukacyjny „Przyjaciele Zippiego”  i program

        psychoedukacyjny „Hej, zabawo!” Heleny Karwackiej.    

                         

     Ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej poprzez:

     - uwzględnianie potrzeb całej społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska lokalnego,

     - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu,

     - integrację nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych przedszkola.

      

             Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

      

     II. Cele wychowawcze przedszkola

     1. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka
     2. Poszukiwanie  wiedzy  o otaczającym świecie  i zdobywanie nowych doświadczeń
     3. Stwarzanie dzieciom  warunków do  odkrywania siebie i innych przez  własne działania
     4. Rozwijanie umiejętności  komunikowania się  w  sposób  werbalny  i  niewerbalny
     5. Umożliwienie  dzieciom dokonywania  wyborów  i przeżywania  pozytywnych  efektów  własnych działań
     6. Wdrożenie do  przestrzegania zasad  warunkujących  bezpieczeństwo
     7. Pomoc dziecku  w  budowaniu  pozytywnego  obrazu  własnego „JA”
     8. Kształtowanie  życzliwego i otwartego  stosunku do  ludzi  oraz  przyrody
     9. Uczenie  dzieci  rozwiązywania  sytuacji  trudnych  na zasadzie kompromisu i  uwzględniania  potrzeb innych

      

      

     III. Zadania do realizacji

         1. Dziecko odnajduje swoje miejsce w społeczności przedszkolnej

         2. Dziecko zna normy dobrego zachowania, według nich postępuje, umie zachować się w sytuacjach trudnych

         3. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną z uwzględnieniem współpracy z rodzicami

         4. Przedszkole wspomaga rodzinę w trudnej sytuacji życiowej

      

     1. Dziecko odnajduje swoje miejsce w społeczności przedszkolnej

      

      

     Cel główny

     Cele szczegółowe

     Środki i sposoby realizacji

      

     • Wspomaganie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka

      

     • Tworzenie odpowiedniej atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni i opiekuńczości
     • Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
     • Zapoznanie z normami i zasadami panującymi w grupie
     • Zachęcanie do aktywnego słuchania i  wyrażania swoich próśb, sądów i oczekiwań
     • Uczenie się nawiązywania kontaktów koleżeńskich
     • Wyrabianie umiejętności przedstawiania swoich uczuć    i emocji
     • Realizowanie programu edukacji społeczno – emocjonalnej „Przyjaciele Zippiego” w grupach starszych (5-, 6- latki)
     • Realizowanie programu psychoedukacyjnego „Hej, zabawo!” w grupach młodszych (3-, 4- latki)

      

     • Poznawanie się przez zabawę:
     • gry i zabawy integracyjne
     • zabawy dowolne i spontaniczne
     • zabawy dramowe i pantomimiczne
     • Organizowanie uroczystości przedszkolnych
     • Zachęcanie dzieci do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez ekspresję teatralną, plastyczną, muzyczną, ruchową
     • Wprowadzanie zasad budujących empatię, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa
     • Rozwijanie zasad współpracy poprzez realizację hasła: „Należymy do siebie i pracujemy razem”
     • Organizowanie sytuacji sprzyjających otwartości dzieci zgodnie z ich oczekiwaniami

      

      

      

     1. Dziecko zna normy dobrego zachowania, według nich postępuje, umie zachować się w sytuacjach trudnych

      

      

     Cel główny

     Cele szczegółowe

     Środki i sposoby realizacji

      

     • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez wdrażanie zasad organizacji życia społecznego

      

     • Wyrabianie szacunku dla dorosłych i rówieśników
     • Wdrażanie do używania w życiu codziennym form grzecznościowych
     • Poznanie form dobrego zachowania się w miejscach publicznych
     • Zapoznanie z symbolami narodowymi i wybranymi regionami kraju
     • Wyrabianie u dzieci postawy tolerancyjnej wobec innych
     • Dostrzeganie problemów, które dotyczą innych, wczuwanie się w ich przeżycia
     • Wyrabianie u dzieci zaradności i samo- dzielności w sytuacjach problemowych

      

     • Tworzenie i uczestniczenie w kultywowaniu tradycji przedszkola i regionu
     • Stosowanie form grzecznościowych w sytuacjach edukacyjnych, zabawach z rówieśnikami i w codziennym życiu
     • Udział w imprezach kulturalnych (teatr, kino, wystawy, zabytki)
     • Zapoznanie z hymnem, symbolami narodowymi, tańcami, zabawami, piosenkami wybranych regionów kraju
     • Wykorzystywanie sytuacji naturalnych do przestrzegania umów
     • Słuchanie utworów literackich i oglądanie przedstawień teatralnych z morałem
     • Wykorzystywanie sytuacji naturalnych do uczenia dzieci w radzeniu sobie z problemem.

      

      

      

      

      

      

     1. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną z uwzględnieniem współpracy z rodzicami

      

     Cel główny

     Cele szczegółowe

     Środki i sposoby realizacji

     • Inspirowanie rodziców do współodpowie-dzialności za rozwój i wychowanie dzieci
     • Wspomaganie rodziny w działaniach wychowawczych
     • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych
     • Nasilenie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Katowicach
     • Wspieranie nauczycieli i rodziców  w działaniach wyrównujących szanse  edukacyjne dziecka
     • Stwarzanie możliwości do rozwoju uzdolnień dziecięcych
     • Profilaktyka zjawisk zagrażających funkcjonowaniu rodziny
     • Wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych
     • Organizowanie bogatego przepływu informacji dla rodziców na nurtujące   

           tematy o sposobach pomocy w razie

           stosowania przemocy wobec dzieci

     • Zorganizowanie dyżurów psychologa, logopedy       i pedagoga w przedszkolu
     • Kierowanie dzieci za zgodą rodziców na konsultacje w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju
     • Organizowanie kontaktów nauczycieli z psychologiem – udzielanie instruktażu  dotyczącego zajęć terapeutycznych
     • Prowadzenie zajęć specjalistycznych w przedszkolu:
     • logopedycznych,
     • psychologicznych,
     • korekcyjno – kompensacyjnych
     • Udział rodziców w zajęciach logopedycznych prowadzonych z dziećmi w przedszkolu
     • Uczestniczenie rodziców w programie terapii zabawowej skierowanej do dzieci z trudnościami       w radzeniu sobie z  własnymi emocjami
     • Udział rodziców w zajęciach otwartych
     • Organizowanie zajęć kół zainteresowań dla dzieci zdolnych
     • Wspieranie rodziców w procesie wychowania poprzez:
     • prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców
     • rozpowszechnianie czasopism, publikacji, folderów
     • plakaty informacyjne, gdzie należy szukać pomocy

      

     1. Przedszkole wspomaga rodzinę w trudnej sytuacji życiowej

      

      

     Cel główny

     Cele szczegółowe

     Środki i sposoby realizacji

      

     • Nasilenie działań związanych z poprawą sytuacji życiowej dzieci i ich rodzin

      

     • Wyrabianie u dzieci obowiązku pomagania innym
     • Organizowanie pomocy finansowej

     w trudnej sytuacji materialnej

     • Podjęcie działań dotyczących bezpłatnego udziału dzieci z rodzin ubogich w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkole
     • Niesienie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji bytowej i materialnej

      

      

     • Organizowanie zbiórki zabawek i odzieży dla dzieci najuboższych
     • Uczestniczenie w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
     • Zbiórka pieniędzy dla dzieci chorych
     • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach:
     • pokrycie kosztów odpłatności za przedszkole
     • bezpłatne żywienie dzieci
     • kierowanie rodziców do MOPS-u w celu poprawy ich sytuacji materialnej
     • Zapewnienie dzieciom bezpłatnego udzia-łu w teatrzykach, filmach, wycieczkach
     • Zwolnienie z opłat:
     • Rady Rodziców
     • Ubezpieczenia
     • Założenie „Skrzynki pytań” – problemy sygnalizowane przez rodziców

      

      

      

      

      

     IV. Dziecięcy kodeks zachowań przedszkolaka, na bazie którego powstają kodeksy grupowe

      

      

     Chcemy

      

     Nie możemy

     • Szanować kolegów
     • Być kochanymi i umieć kochać
      • Pomagać sobie wzajemnie
      • Być uprzejmi, życzliwi
      • Bawić się zgodnie
      • Szanować własność innych
      • Pytać o zgodę dorosłych i kolegów
      • Słuchać poleceń dorosłych
      • Dbać o książki i zabawki
      • Dbać o czystość i porządek
      • Szanować pracę innych
      • Okazywać, co myślimy i czujemy
      • Być czystymi i schludnymi
      • Bawić się bezpiecznie
     • Zdrowo się odżywiać
     • Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym
      • Przezywać innych
      • Wyśmiewać się z innych
     • Przeszkadzać innym w zabawie i pracy
      • Niszczyć pracę innych
     • Zabierać cudzej własności bez pytania
      • Oszukiwać
      • Krzyczeć, hałasować
      • Biegać w sali zajęć
     • Niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
      • Mówić brzydkich słów
     • Bawić się niebezpiecznymi przedmiotami

      

      

      

     V. System nagród i kar

     1. Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania

     • pochwała wobec grupy
     • pochwała indywidualna
     • pochwała przed rodzicami
     • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci
     • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
     • przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela
     • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order, medal)

      

     2. Nagradzamy za:

     • stosowanie ustalonych umów i zasad
     • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania
     • wypełnienie podjętych obowiązków
     • bezinteresowną pomoc innym
     • stosowanie zasad ochrony przyrody
     • aktywny udział w pracach grupy

      

     3. Środki zaradcze w przypadku niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad

     • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka, np. bawisz się wodą - jesteś mokry)
     • wspólne rozwiązanie problemu
     • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
     • upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad )
     • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
     • wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka
     • odsunięcie na krótki czas od zabawy (krzesło przemyśleń)
     • poinformowanie rodziców o przewinieniu

     4. Kary stosujemy za:

     • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
     • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
     • zachowania agresywne
     • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
     • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków

      

     VI. Kodeks rodzica:

      

      

     Oczekujemy

     Zobowiązujemy się do:

      

     • Dostarczania nam informacji na temat zachowania naszego dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń
     • Udzielenia nam rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba
     • Umożliwienie nam częstych kontaktów z nauczycielami dziecka
     • Znalezienia wspólnych środków zaradczych i poczynienie wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy z naszym dzieckiem
     • Zapoznania nas z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich respektowania
     • Podmiotowego traktowania naszego dziecka

      

     • Przestrzegania zapisów statutowych przedszkola
     • Interesowania się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, wspomagania go w razie niepowodzeń
     • Informowania nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka pozytywnych jak i negatywnych
     • Zapoznawania się z treścią ogłoszeń zamieszczanych w „Kącikach dla rodziców”
     • Angażowania się w prace społeczne na rzecz przedszkola, grupy
     • Przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach, tylko przez osoby pełnoletnie
     • Respektowania uchwał podjętych przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną
     • Udziału w organizowanych w przedszkolu spotkaniach ze specjalistami, szkoleniach, warsztatach
     •  

      

      
     VII. Kryteria sukcesu  

     1. Dzieci:

     • znają normy i zasady obowiązujące w przedszkolu
     • są zainteresowane otaczającym światem
     • wiedzą co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom
     • są samodzielne, bezinteresownie pomagają innym
     • są tolerancyjne
     • podejmują próby oceny swojego postępowania
     • szanują swoją i cudzą własność
     • rozumieją konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania
     • znają swoje prawa i obowiązki
     • działają na rzecz środowiska naturalnego

      

     2. Rodzice:

     • podejmują systematyczną współpracę z placówką
     • są otwarci na rady i sugestie nauczyciela
     • czują się współgospodarzami placówki
     • biorą czynny udział w pracach przedszkola
     • służą radą i pomocą

      

     3. Nauczyciele:

     • stosują jednolite oddziaływania wychowawcze
     • osiągają dobre efekty pracy poprzez wzrost kompetencji wychowawczych
     • nawiązują bliski kontakt z dzieckiem, akceptują jego podmiotowość

      

      

      

      

     IX. Ewaluacja:

     1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są wszystkie nauczycielki

     2. Program zostanie wykorzystany do tworzenia mikrosystemów wychowawczych dla poszczególnych grup

     3. Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami

     4. W ewaluacji  uwzględni się  opinie wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola

     5. Sposoby  ewaluacji:

     • Analiza dokumentów – dziennik, plany pracy wychowawczo dydaktycznej,
     • Arkusze  obserwacji dzieci
     • Ankiety – kierowane do  rodziców, nauczycieli.

     6. Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na półrocznej i końcowej radzie

     pedagogicznej 

      

     X. Bibliografia:

     1. Kwaśniewska M., Żaba – Żabińska W. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.  

         MAC EDUKACJA, Warszawa 2009

     2. Mazlish E. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Media Rodzina, Poznań 2001

     3. Gordon T. Wychowanie bez porażek. IW PAX, Warszawa 1999

     4. Jundziłł I. Nagrody i kary w wychowaniu. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986

     5. Śliwierski B. Program wychowawczy szkoły. WSiP, Warszawa 2001

     6. Peters R. Szczęśliwa rodzina- 25 zasad rodzicielstwa. Świat Książki, Warszawa 2003

     7. Statut Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach

      

      

      

     Program zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców  (Podstawa prawna: Art. 54. 2. 1a) ustawy o

     systemie oświaty