• Statut Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach

    •                                                                                            Załącznik nr 1

     do uchwały nr 5/2022 Rady Pedagogicznej

     Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach

                                                                                          z dnia 29.08.2022 r.

      

      

      

      

      

      

     Statut Miejskiego Przedszkola nr 52

     w Katowicach

      

      

                                                   przedszkole3

      

     Tekst ujednolicony

     Stan prawny na dzień 1.09.2022 r.

      

      

      

      

      

     Rozdział 1.

     Postanowienia ogólne oraz cele i sposoby realizacji zadań przedszkola

     § 1

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. Przedszkole – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 52  w Katowicach;
     2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
     3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 52  w Katowicach,
     4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć

     organy działające w Przedszkolu;

     1. Wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć Wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, lub osoby/podmioty sprawujące pieczę zastępczą;
     2. Organie prowadzącym  – należy przez to rozumieć Miasto Katowice;
     3. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
     4. Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

     § 2

     1. Przedszkole   nosi   nazwę:   Miejskie Przedszkole nr 52  w Katowicach.
     2. Siedzibą Przedszkola jest budynek mieszkalny KZGM  przy ul. K. Iłłakowiczówny 15a.
     3. Przedszkole dysponuje pieczątką o treści:

           Miejskie Przedszkole Nr 52

           ul. K. Iłłakowiczówny 15a

           40-134 Katowice

           tel. 32 258 26 41

     1. Przedszkole jest placówką publiczną.
     2. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady  pedagogicznej.
     3. Przedszkole jest w Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

      

     § 3

     1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Katowice, ul. Młyńska 4,

     40– 098 Katowice.

     1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.
     2. Przedszkole jest jednostką organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
     3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
     4. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy                          i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
     5. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:  
     1. salami zajęć dla poszczególnych oddziałów;
     2. salą do prowadzenia zajęć ruchowych;
     3. pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi, kuchnią i jej zapleczem;
     4. szatnią dla dzieci;
     5. pomieszczeniem socjalnym dla pracowników administracji i obsługi;
     6. pokojem nauczycielskim;
     7. gabinetem psychologa i logopedy.
     1. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
     2. Koszt pobytu dziecka w Przedszkolu uchwala Rada  Miasta Katowice.
     3. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie  od poniedziałku do piątku,       w wymiarze 6 godzin dziennie.
     4. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  korzystają                               z Przedszkola nieodpłatnie.
     5. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

      

     § 4

     1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

     2.  Głównymi celami działalności Przedszkola jest:

     1. szeroko rozumiane dobro dziecka;
     2. realizacja podstawy programowej przez dobrze wyszkoloną kadrę;
     3. realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.

     3. Przedszkole: 

     1. zapewnia    opiekę,    wychowanie    i    nauczanie    w    atmosferze    akceptacji           i bezpieczeństwa;
     2. zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny,
      emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami
      psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy i aktywności dziecka;
     3. realizuje opiekę, nauczanie i wychowanie w oparciu o program wychowania przedszkolnego zawierający wszystkie treści podstawy programowej, w tym również treści wychowawcze i profilaktyczne, dopuszczony do użytku przez Dyrektora Przedszkola na podstawie opinii Rady Pedagogicznej;
     4. zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci;
     5. kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
     6. umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
     7.  wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień            i rodzaj niepełnosprawności, w przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym uwzględnia ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje;
     8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     9. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
     10.  zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki;
     11. zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności               i indywidualizacji;
     12. prowadzi preorientację zawodową mającą na celu wstępne zapoznanie dzieci                z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

     4.   Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci         

           w wieku 3-6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia do

           przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku:

     1. trudna sytuacja życiowa dziecka i rodziny;
     2. starsze rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
     3. dziecko jest samodzielne w zakresie samoobsługi.
     1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola.
     2. Przedszkole umożliwia wychowankom  podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie uroczystości przedszkolnych         i narodowych, eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkolnych oraz organizowanie spotkań, wyjść, wyjazdów, wycieczek w miarę możliwości organizacyjnych.

      

     § 5

     1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
     2. Dla realizacji celu wychowania przedszkolnego Przedszkole realizuje następujące zadania:
     1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym         i poznawczym obszarze jego rozwoju;
     2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
     3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                 i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
     4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
     5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                          i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
     6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
     7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
     8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie    o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
     9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
     10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
     11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania              i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
     12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
     13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
     14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
     15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
     16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
     17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

      

     § 6

     1. Zadaniem Przedszkola jest:

     1. zorganizowanie opieki dzieciom w wieku 3-6 lat oraz zapewnienie im edukacji zgodnej z obowiązującą podstawą programową oraz innymi przepisami prawa;
     2. rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci  a także wychowanie w ścisłym kontakcie i współpracy z ich rodzicami;
     3. zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jak w budynku przedszkola jak i poza nim;
     4. dostosowanie poziomu zajęć kierowanych i niekierowanym w tym szczególnie gier       i zabaw, w taki sposób, aby każde dziecko osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości i rozwijało się zgodnie ze swoim potencjałem;
     5. przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych uznanych przez rodziców za istotne w wychowywaniu dzieci;
     6. budowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych;
     7. wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie samego;
     8. systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
     9. kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu;
     10. rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój, a także możliwości i potrzeb indywidualnych dzieci;
     11. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – osiągniecie odpowiedniego poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole;
     12. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     13. organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, wychowawczych,  opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju;
     14. wspieranie rodziców oraz nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, a w przypadku nauczycieli doskonalenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
     1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
     2. Przedszkole przestrzega zasad zdrowego żywienia poprzez przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
     3. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom min. poprzez objęcie budynków i terenu przedszkolnego nadzorem kamer (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz  kontrolę wejścia do placówki poprzez zamontowany domofon.
     4. Przedszkole  dba o ochronę wizerunku dzieci, ich danych osobowych poprzez wprowadzenie zakazu nagrywania na zajęciach otwartych. Zakazuje się nagrywania, filmowania, fotografowania bez zgody zainteresowanych osób.

      

     § 7

     1. Przedszkole udziela  wychowankom  uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc zgodnie         z § 24.
     2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada Dyrektor.

     § 8

     Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez zapewnienie następujących warunków:

     1. prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
     2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
     3. sprawowanie opieki nad dziećmi powierzone jest nauczycielkom, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w Przedszkolu i w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem;
     4. organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. Wykorzystywanie do tego każdej sytuacji i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane                    i niekierowane;
     5.  prowadzenie zajęć  kierowanych, zapewnianie czasu na spokojne spożywanie posiłków, odpowiedni odpoczynek i zapewnienie uroczystości przedszkolnych, wycieczek, jak również zajęć w zakresie i ubierania, rozbierania oraz innych czynności samoobsługowych i samodzielną zabawę;
     6. poszanowanie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola, jak       i na świeżym powietrzu;
     7. organizowanie codziennych zajęć na świeżym powietrzu  w celu doskonalenia motoryki    i zaspokojenia potrzeby ruchu dzieci w każdej grupie wiekowej, z wyjątkiem sytuacji  kiedy warunki pogodowe, w tym szczególnie zanieczyszczenie powietrza, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka;
     8. organizowanie zajęć kierowanych z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
     9. poprzez zabawę dzieci w Przedszkolu poznają alfabet liter drukowanych; zabawa jest najczęściej występującym rozwiązaniem metodycznym, które ma sprzyjać rozwojowi aktywności poznawczej dzieci;
     10. w Przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego;
     11. w trakcie wychowania przedszkolnego dziecko może ale nie musi się uczyć czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
     12. nauczyciele diagnozują, rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne, czynniki  środowiskowe, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia; jak również zaspokajając z czasie zajęć i w ramach odrębnych form zindywidualizowane potrzeby dzieci;
     13. przedszkole jest również miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia; dodatkowo Przedszkole jest miejscem wspierającym procesy adaptacyjne dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;
     14.  organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
     15. pobyt dzieci w Przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;
     16. nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego;
     17. przedszkole organizuje zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy; zajęcia te mogą być skorelowane z innymi zajęciami;
     18. nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka          w sposób uzgodniony z rodzicami i Dyrektorem;
     19. nauczyciele zachęcają rodziców, a rodzice aktywnie się włączają do współpracy                 w realizację programu wychowania przedszkolnego;
     20. nauczyciele opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole – rozumianą, jako analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wynikającą z prowadzonych przez nauczycieli obserwacji;
     21. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;
     22. przedszkole tworzy  warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym   w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym; nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty;
     23. dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola przedszkolnego, brane jest pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy;
     24. zagospodarowanie aranżacji przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego Przedszkole zagospodarowuje ją w sposób, który pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania m.in. poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań; jako stałe przyjmuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy; jako czasowe przyjmuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy Przedszkola lub decyzjami zespołów nauczycieli;
     25. dodatkowymi elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy                    i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów;  każde dziecko ma  możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;
     26. dodatkowymi elementem przestrzeni w Przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;
     27. estetyczna aranżacja wnętrz Przedszkola umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów),      a nawet ich komponowania;
     28. aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;
     29. współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami m.in. w środowisku lokalnym ukierunkowana jest na wzrost efektów w zakresie osiągnięć dzieci zarówno w obszarze edukacyjnym, jak również wychowawczym;
     30. organizacja uroczystości, imprez, zajęć otwartych, zajęć prowadzonych z udziałem rodziców innych specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie i poza terenem Przedszkola wspiera wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój we wszystkich sferach wskazanych w podstawie programowej;
     31. monitorowanie efektywności działań przez nauczycieli służy analizie, wyciąganiu wniosków i podnoszeniu jakości procesów edukacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczych przebiegających w Przedszkolu;
     32. systematycznie wdrażane są innowacje o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym mające na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci.

      

      

     Rozdział 2

     Organy Przedszkola

      

     § 9

     Organami Przedszkola są:

     1. Dyrektor;
     2. Rada Pedagogiczna;
     3. Rada Rodziców.

      

     § 10

     1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
     2. Dyrektor:
     1. kieruje jej bieżącą działalnością;
     2. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
     3. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
     4. jest kierownikiem  zakładu pracy dla  zatrudnionych  w  Przedszkolu  pracowników      i   wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
     1. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
     1. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice;
     2. obowiązujących przepisów prawa.
     1. Dyrektor w szczególności:
     1. sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
     1. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów

     statutowych;

     1. wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych;  

                    wychowawczych, opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach w tym

                    również związanych z  awansem zawodowym;

     1. tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
     2. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
     3. analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą nauczania, wychowania i opieki;
     4. inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami;
     5. przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku;
     6. wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
     1. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
     2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
     3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola  zaopiniowanym przez Radę Rodziców  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;
     4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom                i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
     5. współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rozstrzygając kwestie sporne          i konflikty w ramach swoich kompetencji;
     6. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi                        w Przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
     7.  egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników Przedszkola  ustalonego w Przedszkolu  porządku i bezpieczeństwa oraz dbania o czystość               i estetykę Przedszkola;
     8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
     9. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
     10. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych;
     11. stwarza warunki do działania placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innowacyjnej przedszkola.  
     1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli         

           i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

     1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
     2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
     3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
     4. zapoznaje pracowników z zakresem ich obowiązków;
     5. organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;
     6. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenia BHP pracowników;
     7. terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;
     8. ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
     9. zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;
     10. prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników.
     1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
     1. zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach;
     2. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
     3. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
     4. przekazuje członkom Rady Pedagogicznej aktualne prawo oświatowe;
     5. ustala organizację pracy Przedszkola.
     1. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
     1. wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
     2. sprawne funkcjonowanie placówki;
     3. zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się;
     4. sprawną komunikację z rodzicami;
     5. systematyczne dbanie o wyposażenie Przedszkola;
     6. umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z Przedszkolem;
     7. zapewnienia warunki odpowiednie do rozwoju dzieci;
     8. wykorzystuje  wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy Przedszkola;
     9. podejmuje działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi Przedszkola;
     10. w porozumieniu ze społecznością Przedszkola  ustala i nadzoruje przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych  i kryzysowych.
     1. Dyrektor  wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego w przedszkolu.
     2. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla pracowników.
     3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań może wykorzystywać techniki on-line.”

      

     § 11

     1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
     2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
     3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
     4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin  i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
     5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,        w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
     6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
     7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
     8. Zebrania Rady są protokołowane w sposób wskazany przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
     9. Prawo do postanowień i wydawania opinii Rady Pedagogicznej wynika z obowiązujących przepisów prawa.
     10. Rada Pedagogiczna może wystąpić  z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole     o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Przedszkolu.
     11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
     1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
     2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez  Radę Rodziców;
     3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
     4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
     5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,          w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
     1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
     1. organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
     2. projekt planu finansowego Przedszkola;
     3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
     4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć   ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na mocy głosowania, przyjmując zasadę zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
     2. Głosowanie odbywa się podczas zebrań Rady Pedagogicznej.
     3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 11 niezgodnych               z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
     4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,      w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie     i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej                      i innowacyjnej  Przedszkola.
     5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
     6. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu przedszkola albo jego zmian.

      

     § 12

      1. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców i tryb wyboru rady oddziałów i Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
      2. Rada Rodziców w szczególności:
     1. uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci;
     2. może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
     3. może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania placówki do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
     4. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola;
     5. w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: Dyrektor, nauczyciele i inne zaproszone osoby;
     6.  wyraża zgodę na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego, wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;
     7. wyraża zgodę na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań        i wdrażania ich w świat wartości;
     8. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
     9. opiniuje projekt planu finansowego.

      

     § 13

     1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
     1. dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji         w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo               w Statucie Przedszkola;
     2. zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.
     1. Zasady współpracy między organami:
     1. współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy Przedszkola;
     2. organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku;
     3. każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji                    i regulaminów tak, aby przede wszystkim gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji, zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola na temat planowanych działań                     i podejmowanych decyzji, wymiana informacji następowała poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów;
     4. organy mogą spotkać się w każdej chwili w zależności od potrzeb;
     5. wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.
     1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci:
     1. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju a także dają wskazówki rodzicom, mające na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka;
     2. rodzice akceptują realizowane przez Przedszkole programy, innowacje pedagogiczne, roczne plany pracy;
     3. Przedszkole organizuje zajęcia  otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, wyjazdy, grupy wsparcia       w zależności od potrzeb;
     4. współdziałanie  organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy Przedszkola.
     1. Współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami odbywa się poprzez Radę Rodziców, jeżeli przepisy szczególne lub Statut nie stanowią inaczej.

     § 14

     1. Każdy organ Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego działania                        i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem oraz własnym regulaminem.
     2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach wychowania dzieci oraz rozwiązywania problemów Przedszkola.
     3. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor, który zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o planowanych i podejmowanych decyzjach    i działaniach, a także rozstrzyga o sprawach spornych między poszczególnymi organami.
     4. Jeżeli między organami Przedszkola wynikną kwestie sporne, Dyrektor kierując się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.

     § 15

     W Przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:

     1. obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola;
     2. prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium;
     3. w ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne;
     4. posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu;
     5. Dyrektor, jako mediator,  prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane;
     6. Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu;
     7. w razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem Przedszkola;
     8. decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna;
     9.  spory pomiędzy  Dyrektorem  a  innymi  organami Przedszkola  rozstrzyga,                w zależności od przedmiotu  sporu, organ prowadzący  Przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja Organów wspomnianych wyżej jest ostateczna;
     10. wymiana informacji między organami może się odbywać w formie on-line lub            w trybie obiegowym.

     Rozdział 3

     Organizacja pracy Przedszkola

      

     § 16

     1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu           o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty             i wychowania.
     2. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.
     3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem punktu 4.
     4. Dniami wolnymi od pracy Przedszkola są dni ustawowo wolne. W Przedszkolu obowiązuje również przerwa wakacyjna ustalana przez organ prowadzący Przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 
     5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

      

     § 17  

     1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja każdego roku, poprzedzający następny rok szkolny. Terminy, procedury i zakres arkusza organizacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
     2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa           i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
     3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
     4. Ramowe rozkłady, o których mowa w pkt 2 i 3 podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej Przedszkola.

     4a. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów

     4b. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

     4c.  Zajęcia  w Przedszkolu w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane                i prowadzone w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Obowiązują wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie.

     1. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest ustalany przez organ prowadzący i wynosi 6 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.
     2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy p-p, których czas trwa 45 min.
     3. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii, zajęć          z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego       i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
     1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
     2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

      8.  Zajęcia  oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub  zdalnym  z wykorzystaniem metod                    i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. Obowiązują wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie.

     9. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

     1)  w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do  

          realizacji tych zajęć:

     1. sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,
     2. e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line,
     3. zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane codziennie przez nauczycieli,
     4. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

     2)  sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji tych

           zajęć:                                                                 

     1. drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
     2. drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera, lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
     3. poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji,
     4. poprzez stronę internetową przedszkola,
     1. dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej przedszkola,
     2. materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo na początku tygodnia, zgodnie z obowiązującym planem pracy i codziennie uzupełniane                             o propozycje dodatkowe,
     3. blog internetowy;

     3 ) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych                               

          w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego technologii

          informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia                   

          z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:

     1. nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem:

     - równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

     - zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

     - możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego wysiłku  

       umysłowego w ciągu dnia,

     1. łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
     2. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed ekranem komputerem,
     3. nauczyciele prowadzą zajęcia synchroniczne i asynchroniczne;

      

     4) sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem

          metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery 

          prywatności dziecka  oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do 

          nauki:

     1. nauczyciel sprawdza obecność dzieci na zajęciach online,
     2. rodzice umieszczają w postach facebookowych zdjęcia prac i zabaw prowadzonych           z dziećmi,
     3. rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi zamieszczane w postach oraz telefonicznie,
     4. szczegółowe zasady  określone są w zarządzeniu dyrektora,
     5. nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach, ujętych w „Regulaminie Ochrony Danych Przy Edukacji Zdalnej”, który jest odrębnym dokumentem;

      

     § 18

     1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci               w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia         i rodzaju niepełnosprawności.
     2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 25.
     3. Przedszkole jest  wielooddziałowe.
     4. W Przedszkolu wychowanków dzieli się na grupy według rocznika: 3-latki, 4-latki,          5-latki, 6-latki.
     5. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych oraz możliwości organizacyjnych                        i kwalifikacyjnych nauczycieli.
     6. Dyrektor powierza każdy oddział opiece 2 nauczycieli.
     7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
     8. W Przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.
     9. W okresie zmniejszonej frekwencji mogą być tworzone oddziały łączone. Liczba dzieci     w oddziale łączonym wynosi nie więcej niż 25.
     10.  Oddziały łączone mogą być tworzone  w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz 15.00 do 17:00 w celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzanym wcześnie rano lub odbieranym późno z przedszkola.
     11.   Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się               w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji wyjść       i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

      

     § 19

     1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
     2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
     3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.
     4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych Związków Wyznaniowych.
     5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
     6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

      

     § 20

      1. Placówka zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.
      2. Dzieci mogą być zakwalifikowane do korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków dziennie,              w zależności od czasu przebywania w przedszkolu.
      3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor      w porozumieniu z organem prowadzącym.
      4. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.
      5. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych.
      6. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.
      7. Część kosztów utrzymania przedszkola pokrywają rodzice w formie opłaty stałej, zgodnie              z Uchwałą Rady Miasta Katowice.
      8. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za Przedszkole w terminie do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.
      9. Od opłaty za pobyt i wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka             w przedszkolu za każdy dzień nieobecności.
      10. Zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
      11. Przedszkole, na wniosek rodziców, współdziała z MOPS-em w sprawach dotyczących refundacji opłat za wyżywienie dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną.

      

     § 21

     1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
     2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
     3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym Przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
     4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
     5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli Przedszkola, którym Dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
     6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka.
     7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
     8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków        w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
     9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
     10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego Przedszkole.
     11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka Dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
     12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.
     13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli               z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi             w oddziale przedszkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego -            z dziećmi w grupie.
     14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
     15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
     16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie                 i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola Dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
     17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący Przedszkole.

      

     § 22

     1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
     2. Kształcenie dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
     3. W przedszkolu zapewnia się:
     1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
     3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
     4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
      i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
     5. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu.
     1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi się zajęcia rewalidacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka

      

     § 23

     1. Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych                   i etnicznych, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej           i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, a także  nauki własnej historii i kultury.
     2. Przedszkole może prowadzić dla uczniów należących do mniejszości narodowych                i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący Przedszkole przyzna godziny na realizację tych zajęć.
     3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w Przedszkolu organizuje Dyrektor na wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się Dyrektorowi w terminie do dnia 20 września. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor może przyjąć wniosek po terminie. Wniosek dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego                  w Przedszkolu.
     4. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.
     5. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana:
     1. w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego;
     2. przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym;
     3. przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.
     1. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki  jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. W przypadku gdy nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie prowadzenia zajęć w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia przedszkolne są prowadzone także w języku polskim, w wymiarze 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo.
     2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:
     1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
     2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
     1. Organ prowadzący oraz Dyrektor współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
     2. Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć wyrównawczych.

      

      

      

      

     § 24

      1. Przedszkole udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych                          w odrębnych przepisach.
      2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu polega na rozpo­znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie                   w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola  oraz                       w środowisku społecznym.
      3. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu  wynika w szczególności:
     1. z niepełnosprawności;
     2. z niedostosowania społecznego;
     3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
     4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
     5. ze szczególnych uzdolnień;
     6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
     7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
     8. z choroby przewlekłej;
     9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
     10. z niepowodzeń edukacyjnych;
     11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
     12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
      1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom wychowanka               i nauczycie­lom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych              w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.
      2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne                 i nieodpłatne.

      

     § 25

      1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
      2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi           i terapeuci peda­gogiczni.
      3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
     1. rodzicami dzieci;
     2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
     3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
     4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
     5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na   

         rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

      

     3a. Organizacja współpracy z pomocy p-p z podmiotami wymienionymi w ust. 3  polega na:

     1. systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie                 w przedszkolu;
     2. współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym;
     3. wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej pomocy p-p również w zakresie wymiany metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń;

     w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz podmiotów wymienionych w ust. 3 pkt 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów                   w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów         i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych uczniów za zgodą rodziców tych uczniów; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką której znajduje się przedszkole.

     4. Dyrektor uzgadnia z podmiotami wskazanymi w pkt 3 §25 warunki współpracy.

     5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu  jest udzielana z inicjatywy:

     1. wychowanka;
     2. rodziców wychowanka;
     3. Dyrektora;
     4. nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z  wychowankiem;
     5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki;
     6. poradni;
     7. asystenta edukacji romskiej;
     8. pomocy nauczyciela;
     9. pracownika socjalnego;
     10. asystenta rodziny;
     11. kuratora sądowego;
     12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.

     § 26  

     1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem  oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,       a także w formie:
     1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
     2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
     2. porad i konsultacji.
     1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
     2. Dyrektor organizuje wspomaganie Przedszkola w zakresie rea­lizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
     3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
     4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z zaburzeniami          i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
     5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla wychowanków z deficytami kompetencji               i zaburzeniami sprawności języko­wych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
     6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla wychowanków  przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestni­ków jest uzasadnione potrzebami wychowanków.
     7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla wychowanków                      z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo­wymi mających problemy w funkcjonowaniu         w Przedszkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnic­twem życiu Przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

      

     § 27

     1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka­cyjnych.
     2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie                  z wychowankiem.
     3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,        z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.
     4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
     5. Na wniosek rodziców wychowanka Dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez wychowanka  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
     6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko­wane na poprawę funkcjonowania ucznia w Przedszkolu.

      

     § 28

      1. Godzina zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.

     1a. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

      1. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45/60 minut,                z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.
      2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele             i specjaliści posia­dający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
      3. Porady i  konsultacje prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup  i specjaliści.
      4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, do zadań przedszkola należy organizacja procesów realizacji podstawy programowej                                     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.
      5. Szczegółowe sposoby realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, znajdują się w „Procedurze zdalnego nauczania w przedszkolu obowiązującej w czasie ograniczonego funkcjonowania placówki.

     § 28a.

     Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następującej formie:

     1. rzeczowej;
     2. zwolnienia lub obniżenia opłat za przedszkole;
     3. pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
     4. pomoc charytatywna;
     5. pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola.

     § 28b.

     1. W przedszkolu mogą być prowadzone eksperymenty i innowacje pedagogiczne.
     2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.
     3. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
     1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
     2. zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
     1. Przedszkole współpracuje z podmiotami zewnętrznymi na rzecz innowacyjności poprzez doskonalenie zawodowe i realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów.

     § 28c.

     Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to:

     1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
     2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
     3. zajęcia indywidualne;
     4. zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
     5. okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, 

           wyboru partnerów;

     1. zajęcia kierowane i niekierowane;
     2. zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
     3. zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą;
     4. wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw, uroczystości i imprezy;
     5. zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     6. zajęcia rewalidacyjne.

     § 28d.

        1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.
        2. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub na sali widowiskowej przedszkola.
        3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.
        4. Zajęcia finansowane są przez organ prowadzący, w ramach przyznawanych w danym roku środków finansowych lub opłaty rodziców.
        5. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min.

     dla dzieci 3-letnich, 20 min. dla dzieci 4-letnich,  30 min. dla dzieci 5-, 6-letnich.

        1. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe znajduje się pod opieką osoby prowadzącej  

     zajęcia.

     Rozdział 4

      Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice

     § 29

      1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
      2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy     9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
      3. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
      4. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:
     1. oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu;
     2. plakatu umieszczonego na publicznych tablicach ogłoszeniowych;
     3. ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Przedszkola i organu prowadzącego.
      1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek (karta zgłoszenia) złożony przez   

     rodzica kandydata ubiegającego się o miejsce w przedszkolu. 

      1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest według szczegółowych zasad określonych

     przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń.

      1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami na dany rok szkolny określa organ prowadzący.
      2. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie       w ciągu całego roku.

     § 30

      1. Prawa i wolności dziecka:

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

     1. możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju;
     2. rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi;
     3. ochrony  przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku;
     4. wolności religii i przekonań.
      1. Prawa socjalne:

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

     1. zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;
     2. wypoczynku,  uczestnictwa   w  zabawach   i  zajęciach  rekreacyjnych  oraz  do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
      1. Prawa kulturalne:

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

     1. właściwie zorganizowanego  procesu  wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
     2. znajomości swoich praw;
     3. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb;
     4. znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka;
     5. swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania  stosownie  do sytuacji.

     § 31

     Obowiązkiem wychowanków uczęszczających do Przedszkola jest:

     1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
     2. szanowanie odrębności każdej  koleżanki i kolegi;
     3. przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
     4. przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno;
     5. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości;
     6. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
     7. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
     8. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
     9. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
     10. pomaganie słabszym kolegom.

     § 32

     Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:

     1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi               z  planów pracy w danym oddziale;
     2. uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;
     3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę              w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
     4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji          i opinii na temat pracy Przedszkola;
     6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu     i sprawującemu nadzór pedagogiczny;
     7. aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach, współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci        i rodziców;
     8. współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu, współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
     9. kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt  10 podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości     i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
     10. wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole  realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

     § 33

     Do podstawowych obowiązków Rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

     1. przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
     2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę. Wskazując osobę upoważnioną do odbioru, w tym szczególnie nieletnią lub małoletnią, gwarantują pełne bezpieczeństwo w zakresie przyprowadzania                    i odbierania dziecka z przedszkola;
     3. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;
     4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach;
     5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;
     6. troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia                     w społeczeństwie;
     7. przestrzeganie czasu pracy Przedszkola.

      

     § 34

     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

     1. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
     2. wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców;
     3. zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

      

     § 35

      1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
      2. Współpraca   Przedszkola   z   rodzicami   oparta   jest   na   wzajemnych   uzgodnieniach   i obejmuje następujące formy:
     1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;
     2. zebrania grupowe i dni otwarte;
     3. zajęcia otwarte;
     4. zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
     5. imprezy środowiskowe;
     6. udział rodziców w uroczystościach;
     7. kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
     8. inne wzajemnie ustalone.
      1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
      2. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami jest:
     1. pomoc   w   rozpoznawaniu   potrzeb i możliwości   rozwojowych   dziecka a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka  i   objęcia   go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
     2. systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
     3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
     4. wzajemna pomoc w realizacji programów,  planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.
     1. Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom harmonogram spotkań.
     2. Nauczyciele  mogą  komunikować  się  z  rodzicami  wykorzystując: telefon  lub  pocztę  e-mailową, facebook przedszkola.

      

     § 36

      1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu
       wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
     1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
     2. stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji), powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w Przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;
     3. ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;
     4. zalegania z odpłatnością za Przedszkole co najmniej za 1 miesiąc;
     5. nieobecności wychowanka  ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola.
      1. W przypadku zamiaru skreślenia Wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej
       w pkt 1.2) Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
     1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka;
     2. zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc;
     3. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
      1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale Dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.
      2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o przepisaniu dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na pobyt bez korzystania z wyżywienia, w przypadku uchylania się rodzica lub zwłokę w dokonywaniu opłat za żywienie trwającą co najmniej 1 miesiąc. 
      3. Nie można skreślić z listy dziecka, które jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
      4. Dyrektor wydaje decyzję administracyjną w sprawie skreślenia dziecka.

      

     Rozdział 5

     Bezpieczeństwo w Przedszkolu

      

     § 37

     Dyrektor:

     1. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole;
     2.  po min. miesięcznej przerwie w pracy Przedszkola Dyrektor dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego;
     3. sporządza protokół pokontrolny, który podpisują osoby biorące udział w przeglądzie, kopię protokołu przekazuje organowi prowadzącemu;
     4. dba, aby prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach prowadzone były  pod nieobecność dzieci;
     5. zobowiązany jest do czasowego zamknięcia Przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C;
     6. może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

      

     § 38

     Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:

     1. codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
     2. organizowania wycieczek zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu regulaminem wycieczek;
     3. odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola w zeszycie wyjść;
     4. sprawdzenia liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego;
     5. nie organizowania wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy;
     6. wietrzenia pomieszczeń podczas nieobecności dzieci;
     7. nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru;
     8. eliminowania z sali zajęć  wszystkich sprzętów  i zabawek  zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
     9. przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach asekurując dzieci;
     10. natychmiastowego  udzielenia pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku  oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora.

      

     § 39

     1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem            i miesięcznym planem zajęć.
     2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.
     3. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
     4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Przedszkola.
     5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
     6. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach u wychowanka np. temperatura.
     7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
     8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie    poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw.
     9. W miarę możliwości w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
     10. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) o liczbie opiekunów            i sposobie zorganizowania opieki decydują:
     1. wiek uczestników;
     2. stopień rozwoju psychofizycznego;
     3. stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola;
     4. specyfika wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się ona odbywać.
     1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin wyjść i wycieczek oraz procedury postępowania   w sytuacjach kryzysowych będące odrębnymi dokumentami.

      

     § 40

      1. Dziecko do Przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
      2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska, adres zamieszkania, serie     i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.

     2a. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

     2b. Oświadczenia dostarczane są osobiście przez rodziców do sekretariatu lub nauczyciela  

           grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola.

     2c. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia

           dziecko nie może być wydane.

      1. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio od nauczyciela danego oddziału. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

     3a. Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do

           jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez

           udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

     3b. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

           poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.

     3c. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, aby

           podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. Rodzice po odebraniu dziecka

           są zobowiązani opuścić plac zabaw. W przypadku pozostania rodzica na placu

           przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel

           nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

      1. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego       z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
      2. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym            w stanie nietrzeźwym lub odurzonych narkotykami, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. Pracownicy Przedszkola powiadamiają w tej sprawie odpowiednie służby w tym m.in. Policję oraz ośrodek pomocy społecznej.
      3. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora lub osobę przez niego wskazaną na mocy pełnomocnictwa. W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, Dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
      4. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
      5. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dziecka po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
     1. rozmowa nauczyciela z rodzicami dziecka;
     2. rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
     3. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
     4. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka;
     5. podjęcie decyzji w drodze uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola, z wyłączeniem dziecka realizującego obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.   

     § 41

     1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny otwarcia Przedszkola  do godziny 8:20.
     2. Z powodów organizacyjnych (podawanie śniadania o godz. 8:30 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą od godz. 9:00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.
     3. Odbieranie dzieci z Przedszkola odbywa się w godz. 12:00 - 14:00 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.14:00 oraz od godz.15:00 do godziny 17:00, jako godziny zamknięcia przedszkola - dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż      6 godzin dziennie.
     4. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
     5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji    o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia Dyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się      z rodzicami dziecka.

      

     § 41a.

     Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:

     1. rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola,  który ją niezwłocznie rozpatruje;
     2. jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisu;
     3. dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;
     4. o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowana osobę pisemnie w terminie do dwóch tygodni od jej wpływu;
     5. skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor;
     6. w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

      

     Rozdział 6

      

     Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych

     z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

      

     § 42

     1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
     2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.
     3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
     4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora.
     5. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie              z regulaminem pracy Przedszkola.
     6. Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy:
     1. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
     2. przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy;
     3. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych;
     4. zapobieganie  niebezpieczeństwom  zagrażającym dzieciom, usuwanie ich                    i informowanie o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności osobę wyznaczoną do zastępowania Dyrektora w razie jego nieobecności;
     5. przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym;
     6. odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.;
     7. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
     8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli;
     9. uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów Przedszkola;
     10. aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej;
     11. aktywna współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.

      

     § 43

     1. Nauczyciel   zobowiązany   jest   rzetelnie   realizować   podstawowe   funkcje   Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:
     1. respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność;
     2. tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
     3. wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;
     4. organizować współpracę z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
     1. zebrania grupowe,
     2. zajęcia otwarte,
     3. zebrania ogólne,
     4. konsultacje indywidualne w miarę potrzeb,
     5. uroczystości i zajęcia okolicznościowe.
     1. organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo dydaktyczny                   w oparciu o podstawę programową określoną w odrębnych przepisach i/lub program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej  z ukierunkowaniem na:
     1. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności

                       umysłowych i fizycznych dziecka,

     1. rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
     2. rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla

                       wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,

     1. przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie,             

                      w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni    

                      między narodami,

     1. poszanowanie środowiska naturalnego;
     1. tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
     2. wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne;
     3. analizować, współpracując z innymi nauczycielami, wyniki badań zewnętrznych           i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych;
     4. planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań;
     5. działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby – modyfikowane;
     6. wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka              w działaniach edukacyjnych;
     7. nauczyciele w zespołach lub indywidualnie monitorują, oceniają skuteczność, a w razie potrzeby dokonują modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych                      i profilaktycznych;
     8. podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci;
     9. planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;
     10. wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesów edukacji i wspomagania rozwoju;
     11. dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;
     12. pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji i analizować efekty swojej pracy;
     13. pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy;
     14. monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz.

      

     1. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
     1. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami         w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli;
     2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony      w  danym roku szkolnym przez Radę Pedagogiczną;
     3. dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej               i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu metodycznego, Rady Pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego;
     4. efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
     1. zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńcze, prowadzone

                       bezpośrednio z dziećmi,

     1. prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy,
     2. inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,
     3. czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do zajęć,  samokształceniem                    

                       i doskonaleniem zawodowym;

     1. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
     2. dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno -moralną.
     1. W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w Przedszkolu,  nauczyciel powinien:
     1. w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą;
     2. znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce;
     3. kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych);
     4. uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
     5. pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa;
     6. uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań;
     7. dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych;
     8. stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy       z ich konsekwencji;
     9. założyć kamizelki  odblaskowe jednemu dziecku z pierwszej  pary i jednemu dziecku   z   ostatniej   pary   podczas   spacerów   z   wychowankami   poza   teren Przedszkola;
     10. przestrzegać zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w Przedszkolu;
     11. przestrzegać zasad dotyczących korzystania przez dziecko z żywności i napojów przygotowanych i wydanych przez kuchnię przedszkola.
     1. Nauczyciel ma prawo do:
     1. wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów;
     2. stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
     3. uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych;
     4. tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej;
     5. wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego;
     6. ochrony   przewidzianej   dla   funkcjonariuszy   publicznych   na   zasadach   określonych w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

     § 44

     1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w Przedszkolu należy w szczególności:
     1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
     2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
     3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
     4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
     5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo         w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
     1. Nauczyciele oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych     i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
     2. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy        w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym Dyrektora.
     3. Dyrektor informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z wychowankiem.
     4. Dyrektor oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

      

     § 45

     Do zadań psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:

     1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                 i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności         w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;
     2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu Przedszkola;
     3. udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
     4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
     5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym wychowanków;
     6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     7. pomoc rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
     8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
     1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
     2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 45 a

         Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

        1)  podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka    w życiu przedszkola;

        2)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w  funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki;

          3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

        4)  w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogiczne;

        5)   określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

         6)  wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1- 5;

         7)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci                                 i nauczycielom;

         8) współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka  i jego rodziny;

         9) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

      

     § 46

     Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

     1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
     2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków                       i eliminowania jej zaburzeń;
     3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
     4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
     1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier                 i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
     2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 47

     Do zadań rehabilitanta należy w szczególności:

     1. wstępne badanie dzieci w celu określenia odchyleń w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej;
     2. prowadzenie terapii ruchowej z dziećmi zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
     3. współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu kontynuowania terapii;
     4. prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.

      

     § 48

     Samodzielny referent jest zobowiązany do:

     1. prawowania  opieki   nad   całością   pomieszczeń   i   sprzętem   przedszkolnym   (remonty  i konserwacja);
     2. zaopatrywania    Przedszkola    w    żywność,    sprzęt    oraz    inne    artykuły    niezbędne  do funkcjonowania placówki;
     3. sporządzania jadłospisów i nadzorowania przygotowywania posiłków;
     4. prowadzenia magazynu i dokumentacji materiałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
     5. prowadzenia pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
     6. naliczania odpłatności za  pobyt   dziecka  w  Przedszkolu;
     7. kontrolowanie   terminowości opłat;
     8. systematycznego prowadzenia dziennika żywieniowego (raporty);
     9. prowadzenia na bieżąco księgi kasowej;
     10. dokonywania kontroli spisów inwentarza;
     11. terminowego wykonywania sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci;
     12. sporządzania miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywnościowych.;
     13.  prowadzenia księgi  HACCP;
     14. uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału;
     15. czuwania       nad       terminowym       realizowaniem       poleceń       i       obsługi       elektronicznej korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
     16. prowadzenia   ewidencji   zwolnień   lekarskich,   urlopów   nauczycieli   oraz   pracowników administracji i obsługi.

      

     § 49

     1. Kucharka zobowiązana jest do:

     1. przyrządzania zdrowych, higienicznych i zgodnych z normami dietetycznymi posiłków;
     2.  przyjmowania produktów z magazynu, kwitowania ich odbioru w raportach żywieniowych i dbania o ich racjonalne zużycie;
     3. wydawania porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach;
     4. utrzymania  w   stanie   używalności   powierzonego   sprzętu  kuchennego  i   dbania      o   jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodne z wymogami Sanepidu;
     5. udziału w ustalaniu jadłospisów dekadowych;
     6. utrzymywania w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.
     1. Pomoc kuchenna  zobowiązana jest do:
     1. pomagania kucharce w przygotowywaniu posiłków;
     2. utrzymywania w czystości kuchni i sprzętu kuchennego, magazynu ziemiopłodów;
     3. prania fartuchów, czepków, ścierek i firanek;
     4. dbania o  sprzęt i narzędzia pracy.

      

     § 50

     Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:

     1. spełniania  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych  w  stosunku  do  wychowanków,  poleconych przez nauczyciela;
     2. wykonywania innych czynności wynikających z rozkładu dnia:
     1. rozbieranie i ubieranie wychowanków,
     2. wychodzenie z wychowankami  na spacer, teren, wycieczki,
     3. pomaganie wychowankom w spożywaniu posiłków,
     4. pomaganie wychowankom w łazience.
     1. utrzymywania    w    czystości    przydzielonych    pomieszczeń    oraz    dbanie                 o    pomoce    i zabawki znajdujące się w sali;
     2. Rozkładania i składania leżaków.

      

     § 51

     Woźna oddziałowa/robotnik wykwalifikowany zobowiązana jest do:

     1. utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń;
     2. mycia naczyń używanych przez wychowanków;
     3. prania i prasowania ręczników, firan, serwet i obrusów;
     4. rozkładania leżaków;
     5. pełnienia zleconych przez nauczyciela  czynności   opiekuńczych   i   obsługowych           w   stosunku   do   wychowanków;
     6. nakrywania do stołu i podawania posiłków o ustalonych rozkładem dnia porach;
     7. zmywania naczyń po posiłkach, zgodnie z instrukcją;
     8. przed opuszczeniem  stanowiska  pracy sprawdzenia,  czy okna  i  krany są pozamykane oraz wyłączone wszystkie urządzenia.

      

     § 52

     Konserwator zobowiązany jest do:

     1. dokonywania bieżącego przeglądu pomieszczeń przedszkolnych;
     2. udziału w cotygodniowych przeglądach budynku i jego otoczenia pod kątem bhp i ppoż. oraz odnotowywania spostrzeżeń w Zeszycie przeglądów;
     3. utrzymania w stałej sprawności urządzeń elektrycznych poprzez przeglądy i konserwacje;
     4. utrzymywania porządku na placu zabaw oraz wokół Przedszkola;
     5. dbanie o utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń zabawowych w ogrodzie przedszkolnym;
     6. odśnieżania dojścia do Przedszkola oraz przylegającej do ogrodzenia budynku drogi.

      

     § 53

     Robotnik polowy zobowiązany jest do:

     1. utrzymywania ładu i porządku na terenie ogrodu przedszkolnego oraz wokół budynku;
     2. dbałości o roślinność na terenie ogrodu przedszkolnego;
     3. konserwacji urządzeń zabawowych i sprzętów ogrodowych.

      

     § 54

     Każdy    Pracownik  Przedszkola  zobowiązany    jest    do:

     1. wypełniania    zadań    związanych    z zapewnieniem  bezpieczeństwa  wychowankom uczęszczającym  do  Przedszkola;
     2. zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki; w razie potrzeby powzięcie informacji o celu pobytu danej osoby w przedszkolu i powiadomienie Dyrektora  lub wyznaczonego przez niego pracownika o zaistniałym fakcie;
     3. niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków i innych osób przebywających na terenie placówki;
     4. wykonywania dodatkowych   poleceń   Dyrektora,   jego   zarządzeń   oraz   postanowień   regulaminu   pracy obowiązującego w Przedszkolu.

      

      

      

      

      

      

      

     Rozdział 7

      Postanowienia końcowe

      

     § 55

      1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
      2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.
      3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą                 o ochronie danych osobowych.
      4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
      5. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane:
     1. po zmianie przepisów wykonawczych;
     2. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
     3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
     4. organu prowadzącego przedszkole;
     5.  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
      1. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów Rady Pedagogicznej.
      2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
     1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola;
     2. udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym przez Dyrektora.
      1. Statut    obowiązuje    w    równym    stopniu    wszystkich    członków    społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
      2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

     9a. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu ujednoliconego  

           statutu.

     9b. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące

           tych spraw odrębne przepisy.

      

      1. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

      

      

      

      

      

      

                                                                                                Z