• Do obowiązkowego zapoznania się rodziców przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie epidemii

    •  

     Szanowni Rodzice!

     Informujemy,że w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia  komunikatem,że od dnia 16 maja pandemia koronawirusa przechodzi w stan endemii . W naszym przedszkolu nie obowiązuje już "strefa rodzica", zapraszamy rodziców do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka.

     Nie oznacza to jednak, że COVID-19 zniknął całkowicie z naszego życia. Stan zagrożenia epidemiologicznego nadal pozostaje w mocy. Znoszenie obostrzeń nie zwalnia ze stosowania środków ostrożności, czyli zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni. Ponadto przynajmniej do końca maja w mocy pozostanie obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i aptekach.

     Przypominamy, że do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha, wysypka). Troszczymy się o zdrowie wszystkich i przestrzegamy zaleceń GIS.

      

     wytyczne GIS


     wytyczne-_zachowania_bezpieczenstwa_zdrowotnego_gis_dla_przedszkoli_oddzialow_przedszkolnych_w_s.pdf

      

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY, OPIEKI ZASAD

     BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY   NA TERENIE

     MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 52

     W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      

     Opracowana na podstawie: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

      

     §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     Dokumentacja procedury  organizacji pracy, opieki zasad bezpieczeństwa i higieny, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 52 w okresie pandemii COVID-19

     1. W okresie pandemii COVID dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
     2. Ilekroć mowa w procedurze o przedszkolu lub placówce należy rozumieć Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach.
     3. Ilekroć mowa jest w procedurze o rodzicach należy przez to także rozumieć opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.
     4. Celem procedury  jest:

     a) wskazanie właściwego postępowania w zakresie funkcjonowania, organizacji, opieki i bezpieczeństwa   w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego,

     b) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 przebywających w przedszkolu dzieci, rodziców/prawnych opiekunów, jak i wszystkich pracowników przedszkola.

     1. Zakres stosowania Procedury bezpieczeństwa dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
     2. Procedura bezpieczeństwa określa organizację, zasady, obowiązki które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa,
      nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, zgodę stanowiące  załącznik  do Procedury.
     3. Odmowa podpisu  oświadczenia jest równoznaczna z brakiem możliwości uczęszczania dziecka do Przedszkola.

      

     §2 PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

     1. Przedszkole w okresie pandemii pracuje w oparciu o aktualizowane rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
     2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali jest zgodna z wytycznymi( aktualnie nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna).
     3. Poszczególne grupy dzieci, na czas reżimu przebywają w jednej, wyznaczonej sali,  z ograniczonym kontaktem z pozostałymi grupami. W indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dopuszcza się możliwość połączenia się dzieci na czas przyprowadzania i odbierania przedszkolaków.
     4. Do każdej z grup przydzieleni są stali nauczyciele/opiekunowie.
     5. W salach ilość zabawek jest ograniczona, zostają usunięte pluszowe zabawki oraz wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
     6. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
     7. Osoby pracujące w przedszkolu zachowują dystans społeczny między sobą,                     w każdej przestrzeni placówki, min.1,5m.
     8. Praca specjalistów zatrudnionych na terenie placówki odbywa się                                      z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa (wietrzenie i dezynfekcja sali oraz sprzętów po zakończonych zajęciach z każdą grupą dzieci)                                                                                                                              9. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte. Wejścia  do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.
     9.  Przebywanie osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
     10.  Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wychowawców grupy.
     11.  Na czas reżimu sanitarnego wstrzymuje się  mycie zębów przez dzieci
     12.  Leżakowanie odbywa się zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami oraz przepisami higieny i dezynfekcji
     13.  Przedszkole nie organizuje wyjść i wycieczek poza teren placówki.
     14. W czasie reżimu nie będą odbywać się uroczystości w formie stacjonarnej
     15. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego z wyłączeniem niektórych urządzeń ogrodowych.
     16. Przebywanie dzieci w ogrodzie przedszkolnym odbywa się zgodnie                                   z ustalonym    harmonogramem.
     17. Ogród przedszkolny zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób
     18. W przedszkolu jest wyznaczona i oznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowym
     19. W przedszkolu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować  w  przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

      

     §3 OBOWIĄZKI RODZICÓW

     1. Rodzice na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa    i choroby COVID-19 zobowiązani są do:
     2. Zapoznania się z  procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu,
     3. Podpisania stosownych dokumentów (załączniki do Procedury).
     4. Przekazywania informacji o stanie zdrowia dziecka w razie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych;
     5. Nie przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,
     6. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych,
     7. Wyjaśnienia  dziecku i dopilnowania, aby nie zabierało do i z  przedszkola zabawek          i innych przedmiotów,
     8. Systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny między innymi: myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust oraz nieprzytulania się do innych,
     9. Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania (w łokieć),
     10. Przy każdym wejściu do przedszkola bezwzględnego używania maseczek                          i korzystania z płynu do dezynfekcji rąk wg instrukcji,
     11. odbierania telefonów z przedszkola i niezwłocznego reagowania na każde wezwanie        z przedszkola.

      

     §4 PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI DO  I Z PRZEDSZKOLA:

     1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka odbywa się ściśle z zadeklarowanymi przez rodzica/opiekuna prawnego godzinami pobytu, w czasowych odstępach wyznaczonych dla poszczególnych grup utworzonych na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym.
     2. Do przedszkola i z przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane z zachowaniem zasady jeden  rodzic - jedno dziecko (za wyjątkiem rodzeństw -1rodzic-rodzeństwo).
     3. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości        od innych osób, w tym pracownika przedszkola.
     4. Rodzic nie może przemieszczać się po terenie przedszkola  ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
     5. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun: zobowiązany jest do przyprowadzenia  i odbierania dziecka zgodnie z podpisaną deklaracją.
     6. Szatnia zamykana jest o godz. 8:20 ; ponownie otwierana jest  o godz.14:45
     7. Dziecko odbierane jest przez pracownika dyżurującego w holu,
     8. Pracownik kieruje dziecko do sali i przypomina o konieczności umycia rąk po wejściu   do sali.
     9. Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona: powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach głównych pracownika  przedszkola o przyjściu i czeka na przyprowadzenie dziecka  przez dyżurującego pracownika
     10. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

      

     §5 PROCEDURY W SYTUACJI STWIERDZENIA  PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

      

     Pracownik będący na stanowisku pracy w przypadku niepokojących objawów sugerujących podejrzenie zakażenia COVID -19 (m. in. duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt dyrektorowi:

     1.Dyrektor bezzwłocznie odsuwa go od pracy, kieruje do wyznaczonego miejsca izolacji           i powiadamia powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną o stwierdzeniu podejrzenia zakażenia koronawirusem.
     2.Dyrektor ustala grono pracowników, które miało bezpośredni kontakt z tą osobą.

     3.Obszar po którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie należy poddać myciu i dezynfekcji.

     4.W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących mogących wskazywać na stan chorobowy- podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (tj. m. in. podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból głowy, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność   i problemy z oddychaniem):                                                                                                                      -nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia dyrektora o dolegliwościach dziecka, wraz  z częściowo  wypełniona przez siebie kartą informacyjną.                                                                                                                                -dyrektor kieruje do pomocy pracownika, która zabezpiecza się w dostępne środki ochrony  osobistej

     -dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy  i przeniesione do wyznaczonego pomieszczenia  izolatki,                                                                                                                                      -osoba wyznaczona pozostaje z dzieckiem zachowując społeczny dystans i na bieżąco monitoruje stan zdrowia dziecka,

     5.Dyrektor/nauczyciel  zawiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałej sytuacji   i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola,

     6.Dyrektor w razie stwierdzenia zagrożenia - zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną         i postępuje ściśle do wydanych instrukcji i poleceń,

     7.Sala/obszar w której przebywało/poruszało się  dziecko z objawami chorobowymi  niezwłocznie poddana jest sprzątaniu- myta i dezynfekowana (klamki, blaty, zabawki i inne, które mogło dotykać),

     8.rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku przedszkola,  podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.

      

     §6 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

      1.Dyrektor opracowuje procedurę do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego                  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

      2.Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

     3.Dostosowuje organizacje pracy na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci oraz godzinach pobytu dzieci w przedszkolu, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

     4.Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o ich odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

     5.Zapewnia  pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki ochrony osobistej.

     6.Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

     7.Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

      

     §7 OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

     Każdy pracownik przedszkola: zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury,

     1. w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola,
     2. do przedszkola wchodzi wejściem służbowym,
     3. bezwzględnie stosuje się do obowiązujących zasad mycia i dezynfekcji rąk,
     4. pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem,
     5. w czasie wykonywania swoich obowiązków przemieszcza się po przedszkolu  z zachowaniem dystansu społecznego,
     6. informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych zauważonych u siebie lub u dzieci,
     7. postępuje zgodnie z zapisami Procedury bezpieczeństwa oraz stosuje się do ogólnie przyjętych przepisów BHP.

      

     §8 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

      Każdy nauczyciel:

     1. Sprawdza warunki do prowadzenia zajęć  –  liczbę dzieci zgodną z ustaleniami, dostępność środków czystości;
     2. Wyjaśnia dzieciom, jakie nowe zasady obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone;
     3. Instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji,
     4. Przypomina i daje przykład, zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu,
     5. Sprawuje opiekę, prowadzi zabawy i zajęcia zgodnie z wytycznymi GIS;
     6. Dba o to, by dzieci z jednej grupy nie kontaktowały  się z dziećmi z innej grupy,
     7. Dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów i w miarę możliwości większych skupisk,
     8. Przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
     9. Sprawdza temperaturę dziecku ,jeśli występują u niego oznaki chorobowe.

      

     §9 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

     Personel obsługowy – woźne oddziałowe i pomoc nauczyciela :

     1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dezynfekcji;
     2. Co najmniej raz na godzinę wietrzą sale, w których przebywają dzieci,
     3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,
     4. Sprzątają i dezynfekują toalety każdorazowo po wyjściu grupy dzieci,
     5. Przestrzegają bezpiecznej i higienicznej organizacji podawania posiłków.

      

     §10 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW KUCHNI ORAZ SAM. REFERENTA

     Pracownicy kuchni oraz samodzielny referent pracują zgodzie z przydzielonym zakresem obowiązków, w szczególności:

     1. Przestrzegają bezpiecznych i higienicznych warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia,
     2. Przygotowując posiłki w czasie wykonywania czynności, utrzymują odległość społeczną  pomiędzy stanowiskami pracy, stosują środki ochrony osobistej;
     3. Utrzymują bieżącą higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
     4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują wszystkie powierzchnie kuchenne, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego,
     5. Samodzielny referent dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko samodzielny referent, który wydaje towar kucharce.
     6. Pracownik odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Po odebraniu produktów wyrzuca rękawiczki      i  wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do kosza na śmieci; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, myje/dezynfekuje opakowanie.

      

     • §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. Procedura organizacji pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola    Nr 52 w okresie pandemii COVID-19 wchodzą   w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

      

     1. Procedura bezpieczeństwa obowiązują do odwołania.