• Ramowy rozkład dnia

    •  

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     Placówka realizuje bezpłatną opiekę, nauczanie i wychowanie w godzinach: 8:00 – 14:00

     6:00 – 8:20     Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub

                             indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, 

                             czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji,

                             rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty  z rodzicami.

      

     8:20 – 8:30     Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie

                            dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków

                            higieniczno-kulturalnych.

      

     8:30 – 9:00     Śniadanie.

      

     9:00 – 10:20   Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy

                             edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu

                             wychowania przedszkolnego, gry i zabawy ruchowe, katecheza. 

      

     10:20 – 10:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

      

     10:30 – 10:50 Drugie śniadanie.

      

     10:50– 11:45  Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

                              organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,

                              obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji

                              do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych,

                              konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką,

                              muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

      

     11:45 – 12:00  Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

      

     12:00 – 12:20  Obiad (pierwsze danie). 

      

     12:20 – 12:35  Czynności higieniczno-porządkowe.

      

     12:35 – 13:00  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki,

                              dzieci młodsze leżakowanie (do godz. 13.40).

      

     13:00 – 13:45  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości

                             z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy

                             dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe,

                              konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. 

      

     13:45 – 14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

      

     14:00 – 14:20 Obiad (drugie danie).

      

     14:20– 17:00  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, zabawy

                             dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie

                             sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy

                             indywidualne, rozchodzenie się dzieci.