• Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków  przebywania dzieci w przedszkolu

    •  

     PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

     PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOlU

      

     PODSTAWA PRAWNA:

     §  Ustawa z dnia 26 tycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191, ze zm.),

     §  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126,

     poz. 1384 z późn. zm.),

     §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

     statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r.

     Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75

     oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.),

     §  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),

     §  Statut Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach.

     CEL PROCEDURY:

     Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania , w tym ochrony zdrowia dziecka w przedszkolu.

      §1

      BEZPIECZEŃSTWO

     1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka

     i do jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności

     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

     2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym,

     jak i psychicznym.

     3. Zapisując dziecko do przedszkola  rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie

     o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.

     4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają:

     Instrukcja ppoż. i procedury BHP.

     5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich

     narażenia na niebezpieczeństwo, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

     6. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być praktyczne, wygodne, bezpieczne oraz dostosowane

     do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające pobyt dziecka na powietrzu.

     7. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym

     łańcuszków i bransoletek.

     8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym

     terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczyciela.

     9. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

      10. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach.

      11. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.

      12. Każde wyjście nauczyciela poza teren przedszkola jest odnotowywane w „Zeszycie wyjść”.

      13. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizacje zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

      Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

      14. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez powołany do tego celu

      Zespół ds. przeglądów pod kątem BHP.

      15. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi, wpisując

      odpowiednie adnotacje w Zeszycie.

      16. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania siępozostawiania dzieci

      bez opieki, nawet na chwilę.

      17. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

      18. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali

      i pomieszczeniach przyległych.

      19. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i nomy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi

      rodziców dzieci. (KONTRAKT GRUPOWY).

      20. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi,

      jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

      21. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział

      dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem,

      nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po  przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły

      na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości

      pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

      22. Warunkami uniemożliwiającymi wyjście dzieci poza budynek przedszkola są złe warunki atmosferyczne tj:

      niska temperatura powietrza (poniżej 10 0 C), silny, porywisty wiatr, gwałtowne opady deszczu lub śniegu.

      23. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci

      na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      24. Osoba upoważniona przez Dyrektora sprawuje opiekę nad  przedszkolną apteczką wyposażając ją

      w podstawowe środki medyczne.

      §2

      PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

     1. Rodzice (prawni opiekunowie):

     1) przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

     2) upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,

     3) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz

          od chwili odebrania z grupy.  

     2. Nauczycielki:

     1) przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

     2) przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,

     3) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania

         przez rodzica lub osobę upoważnioną,

     4) sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

     3. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice

     zgłaszają telefonicznie     

     4. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.

     5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby , zdolne do podejmowania czynności prawnych,

     upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

     6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie

     osoby dyżurującej okazać go.

     7. Osoba dyżurująca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać

     dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

     8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola.

     W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu

     z rodzicami.

     9. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić

     telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

      10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu

      rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18.00) powiadamiając

      o zaistniałym fakcie dyrektora placówki;

      11. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania

      się z rodzicami/opiekunami (II Komisariat Policji, ul. Iłłakowiczówny 2, Tel: 32/258 82 32, 200 27 50,  200 23 90).

      12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone

      przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu).

      §3

      POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA  W SYTUACJI ZACHOROWAŃ WYCHOWANKÓW

     PODCZAS ZAJĘĆ LUB DZIECI  PRZEWLEKLE CHORYCH

     1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

     2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np.

     zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo

     poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka

     do przedszkola.

     3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących

     informacji na ten temat choroby   (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia

     wyłącznie  w formie pisemnej z  dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.

     4. W przypadku choroby  przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi

     na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej

     ograniczeń w funkcjonowaniu.

     5. Dzieci niepełnosprawne  mają dostosowane formy pracy dydaktycznej, treści nauczania, metody

     oraz organizację  trybu dnia i zajęć do swoich możliwości psychofizycznych.

     6. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy

     w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając

     dziecku w miarę możliwości spokój i  bezpieczeństwo.

     7. Rodzic prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego

     w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.

     8. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.

     9. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych

     opiekunów) dziecka przewlekle chorego.

      10. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora

      przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.

      11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby  zakaźnej rodzice

      zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku

      przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

      12. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy  objawy wskazujące na stan chorobowy,

      że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci

      na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka 

      z przedszkola.

      13. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

      §4

      POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI W PRZYPADKU STWIERDZENIA

     ZACHOROWANIA DZIECKA

     1. Stany nagłe – gdy stan zdrowia wymaga w ocenie pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy

     przedmedycznej, dyrektora przedszkola lub nauczyciela natychmiastowej interwencji lekarskiej.

     1) Działania nauczyciela sprawującego w danej sytuacji opiekę nad dzieckiem , dyrektora przedszkola lub

     pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

     a) udzielenie pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności,

     b) wezwanie karetki pogotowia ratunkowego,

     c) zawiadomienie rodziców lub opiekunów dziecka oraz dyrektora przedszkola o własnej ocenie stanu

         zdrowia ucznia,

     d) w przypadku gdy lekarz pogotowia zaleci przewiezienie dziecka do szpitala razem z dzieckiem jedzie

         wyznaczony przez dyrektora przedszkola lub zastępcę nauczyciel,

     e)  nauczyciel nie musi podejmować żadnych decyzji dotyczących działań medycznych zalecanych

          przez lekarza.

     )    2) W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicem dziecka, dyrektor decyduje o wezwaniu karetki

          pogotowia. 

          3) Próby nawiązania  kontaktu z rodzicem trwają do skutku.

     4)  4) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów innych członków rodziny nie można uzyskać

          informacji o miejscu pobytu rodziców, dyrektor placówki powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności

          skontaktowania się z rodzicami (Komisariat VI ul. Stawowa).

     2. Zauważenie lub zgłoszenie problemu zdrowotnego przez dziecko:  nauczyciel stwierdza, że dziecko nie jest

     w stanie uczestniczyć w zabawach i zajęciach, jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane, ma apetyt

     gorszy niż zwykle,  ma gorączkę, ma inne symptomy chorobowe tj: wysypka na ciele, zaczerwienione białko oka,

     ropna wydzielina z oka, biegunka, wymioty, krostki, owrzodzenia w jamie ustnej, problemy z oddychaniem,

     powiększone węzły szyjne, zażółcone białko oka, powłoki skórne, ból w jamie brzusznej                              

     1) Działania nauczyciela sprawującego w danej sytuacji opiekę nad uczniem, dyrektora przedszkola

     lub pracownika wyznaczonego no udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

     a) rozmowa z dzieckiem,

     b) zawiadomienie rodziców lub opiekunów z zaleceniem odbycia konsultacji lekarskich,

     c) obserwowanie stanu zdrowia dziecka do momentu przekazania dziecka rodzicom,

     d) nauczyciel nie może  podawać dziecku żadnych lekarstw,

     e) gdy stan zdrowia dziecka będzie ulegał pogorszeniu należy stosować działania zgodnie z pkt. 1

     3. Gdy następuje konieczność stałego podawania dziecku choremu przewlekle  leków w przedszkolu, rodzice

     dziecka zobowiązani są do:

     1)  1) przekazania informacji o chorobie dziecka

     -    2) jakie leki ma zażywać zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza (nazwa leku i sposób dawkowania)

          3) przekazania zalecenia lekarskiego

          4) wydanie pisemnego upoważnienia nauczycielowi lub innej osobie do podawania leków.

     4. Przekazanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanychz opieką nad

     dzieckiem przewlekle chorym oraz zgoda pracownika przedszkola i zobowiązanie dosprawowania

     opieki jest zawarta w formie umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego,

     a pracownikiem przedszkola.

      §5

      POSTEPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU

     1. Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia  poszkodowanemu

     opiekę, w szczególności sprowadzając fachową opiekę medyczną, a w miarę możliwości udzielając

     poszkodowanemu pierwszej pomocy.

     2. Nauczyciel nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia jeżeli miejsce,

     w którym są lub mają być prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla ich  bezpieczeństwa. O fakcie tym

     niezwłocznie należy poinformować Dyrektora Przedszkola.

     3. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

     1) dyrektora

     2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego

     3) pracownika służby BHP

     4) organ prowadzący placówkę

     4. W każdym lżejszym przypadku (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie,

     zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy  poszkodowanemu, nauczyciel  powiadamiając

     rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

     1) potrzebę wezwania pogotowia,

     2) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

     3) godzinę odbioru dziecka ze przedszkola w dniu zdarzenia.

     Fakt zdarzenia nauczyciel odnotowuje w „Zeszycie zdarzeń i wypadków”.

     5. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel  lub dyrektor

     przedszkola wzywają pogotowie ratunkowe.

     6. Niedopuszczalne jest pozostawienie wychowanka, który uległ wypadkowi bez opieki.

     7. Dyrektorzobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa w grupie na czas nieobecności wychowawcy.

     8. Fakt zaistnienia wypadkuzostaje odnotowany w Rejestrze wypadków.

     9. Nauczyciel sporządza szczegółową notatkę służbową opisując zdarzenie oraz fakt powiadomienia

     rodzica/opiekuna  z dokładnym podaniem ustaleń z rodzicem ( potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę

     wcześniejszego przyjścia rodzica, godzinę odbioru dziecka w dniu zdarzenia).

      10. Wychowawca grupy, który otrzymał informację o wypadku podopiecznego, ściśle współpracuje

      z pracownikiem służby BHP, przekazując mu informacje o stanie zdrowia ucznia oraz inne ważne dla  

      postępowania informacje uzyskane od rodziców. Informacje te przekazuje również dyrektorowi  przedszkola.

      11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora

      oświaty. Za wypadek śmiertelny uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie

      nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za wypadek ciężki uważa się wypadek, w wyniku którego

      nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne

      uszkodzenie ciała albo rozstrójzdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna

      lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna. Za wypadek zbiorowy uważa się wypadek, któremu w wyniku

      tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

      12. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie państwowego

      inspektora sanitarnego.

      13. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku

      pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez

      zespół powypadkowy.

      14. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie

      stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

      15. Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor placówki.Zespół przeprowadza postępowanie

      powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy w terminie 14 dni

      od zawiadomienia o wypadku.(wzór protokołu w  załączeniu).W skład zespołu wchodzi pracownik służby

      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

      §6

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     16. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki

     są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów

     niniejszej procedury.

      17. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich

      pracowników przedszkola.

      18. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady

      Pedagogicznej.