• Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

    •  

     PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I KOORDYNOWANIA

     SKARG I WNIOSKÓW

     W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 52

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm. )

     Rozdział I

     Zasady ogólne

     1. W Miejskim Przedszkolu nr 52 wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

     a)    Dyrektora przedszkola - w  godzinach pracy Dyrektora,

     b)   nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań

     2.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

     a)        a)   pisemnie

     b)        b)   pocztą elektroniczną

     c)        c)    ustnie

     3.    Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu,

             do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

     4.     Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się

             bez rozpatrywania.

     5.     Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga” lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję,

              o czym powiadamia się wnoszącego.

     6.      Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego

               nadzoru pedagogicznego.

     7.      Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie

              na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z:

     a)      symbolu komórki organizacyjnej

     b)      inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania

     c)      symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt

     d)     kolejnego numeru z rejestru

     e)      ponadto wpisuje termin ich załatwienia.

     8.     Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola.

      

     Rozdział II

     Rozpatrywanie skarg i wniosków

     1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

     a)   oryginał skargi/wniosku,

     b)   notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach

           postępowania wyjaśniającego

     c)   materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie,

           kserokopie dokumentów, wyciągi),

     d)   odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz

           z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

     e)    pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa. 

     2.    Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

     a)    oznaczenie organu, od którego pochodzi,

     b)    wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się

            do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

     c)    faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek

            została załatwiona odmownie,

     d)     imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi. 

     3.    Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej,

            przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

     4.    Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia

            odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt

            własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wnioski, na której

            zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien

            znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.

     5.    W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek

            należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania

            wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

     6.   Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które

           dekretowano wniosek/skargę.

      

     Rozdział III

     Terminy

      1.    Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:

     1)   do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;

     2)   do dwóch miesięcy, gdy skarga, wniosek jest szczególnie skomplikowana

     3)   do siedmiu dni należy:

     a)    Zwrócić/skargę wniosek wnoszącemu ze wskazanie właściwego organu, jeżeli skarga wniosek 

            została skierowana do niewłaściwego organu,

     b)   Przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku

            z podaniem powodu przesunięcia – jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia  w określonym terminie;

     c)    Zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji

            dotyczących skargi/wniosku,

     d)   Udzielić odpowiedzi w przypadku  ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania

           nowych okoliczności sprawy.

      

     Załącznik nr 1

      

          Katowice, dnia....................................

     Sygnatura dokumentu:

      

     Przyjęcie ustnej skargi/wniosku do protokołu

      

     Imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę / wniosek

      ......................................................................................................................................................

     Adres, telefon kontaktowy

      ......................................................................................................................................................

     Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przyjmującej skargę/wniosek 

     ......................................................................................................................................................

      Treść skargi/wniosku:

     ......................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................

      

      

     Podpis osoby składającej                                                                                    Podpis osoby przyjmującej

     skargę/wniosek                                                                                                    skargę /wniosek

      

     ........................................                                                                                      .................................................

      

      

      Załącznik nr 2

      

          Katowice , dnia ...................................

     Sygnatura dokumentu:

      

     Protokół rejestracji skargi/ wniosku

      

     1. Data przyjęcia (wpływu) skargi/wniosku .......................................................................................

     2. Dane osoby składającej skargę/wniosek

     ......................................................................................................................................................

     3. Dane osoby przyjmującej skargę/wniosek

     ......................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................

     Forma skargi/wniosku

     ......................................................................................................................................................

      

     4. Temat (streszczenie) skargi/wniosku

     ......................................................................................................................................................

      

     Podpis osoby rejestrującej skargę

     …………………………………………………