• PLAN PRACY

    •  

      

      

      

     PLAN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 52  W KATOWICACH

     NA ROK SZKOLNY 2014/2015

     OPARTY O PRZYJETĄ KONCEPCJĘ PRACY

      

      

      

      

      

      

     I. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

      

     Cele główne:

     - uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem

     - wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci , współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

     - poszerzania współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji : przedszkole – rodzic – dziecko

     - kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku

     - zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju

     - wspieranie uzdolnień i zainteresowań oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

     - organizowanie procesu wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole

      

      

     Lp.

     Zadania przyjęte do realizacji w następujących obszarach

     Osoby odpowiedzialne

     Harmonogram

      

     I

      

     KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

      

     1. Przedszkole posiada opracowany roczny plan pracy.

     2. W tworzeniu rocznego planu pracy uczestniczą nauczyciele oraz rodzice.

     3. Plan pracy przedszkola oraz koncepcja pracy są znane rodzicom.

     4. Nauczyciele oraz rodzice uczestniczą w aktualizacjach i modernizacjach placów

     pracy.

     5. Przedszkole organizuje działania promocyjne poprzez:

     - organizację i udział w imprezach przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich,

     - prowadzenie strony internetowej,

     - dystrybucję ulotki promującej placówkę.

      

      

      

     Dyrektor,

     Rada Pedagogiczna

     Rada Rodziców

      

      

      

     IX 2014 r.

      

     II

     ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

     1. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy wychowawczo -

     opiekuńczo – dydaktycznej

     2. Systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy

     i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola

     3. Przedszkola dysponuje odpowiednim obiektem i bazą dydaktyczną do realizacji

     zadań statutowych

     4. W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka, zaś wiedza o nich jest

     rozpowszechniana i znana rodzicom

     5. Przedszkole zapewnia równe szanse rozwojowe

      

     Dyrektor, nauczyciele

      

     Cały rok

      

     III

     KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE, OPIEKA

     1. Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań przedszkola

     2. Przyjęty do realizacji w danym roku szkolnym zestaw programów jest zgodny

     z wymogami prawa

     3. Nauczyciele w pełni realizują założenia podstawy programowej w oparciu o programy:

     - edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej

     - edukacji matematycznej i językowej (literackiej) opartej na Programie Rozwoju Poznawczego Małego Dziecka Galiny Dolya i Nikolai Veraksa „Klucz do uczenia się”

     - edukacji zdrowotnej prowadzonej w oparciu o program autorski „Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak” B. Sułek, G. Szywacz, J. Nowosielskiej – Dróżdż,

     - edukacji psychospołecznej „Hej zabawo”, „Przyjaciele Zippiego”,

     - wychowawczy MP Nr 52,

     - innowację pedagogiczną „Mali odkrywcy”,

     - innowację pedagogiczną „Ćwicz razem ze mną”.

     4. Nauczyciele pracują w oparciu o tradycyjne i aktywizujące metody pracy tj.:

     - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

     - metoda J. Cieszyńskiej,

     - elementy metod: R. Labana, M. Bogdanowicz, bajkoterapii, Kniessów, B.Strauss,

     - pedagogikę zabawy KLANZA,

     -ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone w formie dziecięcego aerobiku.

     5. Ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych jest badany i monitorowany

     6. Prowadzona jest diagnoza rozwoju dzieci oraz bieżące obserwacje pedagogiczne

     7. Wspieranie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz wspomaganie dzieci zgodnie z

     ich wrodzonym potencjałem i możliwościami odbywa się poprzez:

     - opracowanie i realizację planów pracy z dzieckiem zdolnym

     - udział w konkursach i przeglądach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim

     - udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych

     - uczestnictwo w kółkach zainteresowań

     - członkostwo w przedszkolnej bibliotece „ Bajkowy Pokoik”.

      

     8. Wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi odbywa się poprzez:

     - opracowanie i realizację planów pracy kompensacyjno – wyrównawczej

     - prowadzenie zajęć indywidualnych

     - udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa i logopedę przedszkolnego

     - współpracę z instytucjami wspomagającymi pedagogizację rodziców

     - organizowanie indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla rodziców.

     9. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich

     prawidłowego rozwoju poprzez:

     - opracowanie „Kodeksów Grupowych” regulujących zasady bezpiecznej zabawy

     w przedszkolu

     - udział w ogólnopolskich konkursach i programach dotyczących bezpieczeństwa

     - przestrzeganie ramowego rozkładu dnia

     - przestrzeganie wewnętrznych regulaminów

     - organizowanie i udział w inscenizacjach, teatrzykach nt. bhp.

     10. Zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu opieki poprzez:

     - przeprowadzanie rozmów, wywiadów i ankiet z rodzicami celem rozpoznania środowiska dzieci

     - pomoc dzieciom potrzebującym poprzez współpracę z odpowiednimi

     instytucjami, tj. MOPS, CARITAS.

     Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

      

      

      

      

     Wszyscy nauczyciele

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Naucz. 5-6 - latków

     Wszyscy nauczyciele

     Wszyscy nauczyciele

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele /

     dyrektor

      

      

      

      

     Nauczyciele /

     dyrektor

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele /

     dyrektor

      

      

      

     Cały rok

      

     Cały rok

      

      

     Cały rok

      

      

      

      

      

      

      

     Cały rok

      

      

      

      

     IX.2013 – VI.2014

      

     Cały rok

      

      

      

      

      

      

     Cały rok

      

      

      

      

     Cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Cały rok

      

      

      

      

      

      

     I PÓŁROCZE

     WRZESIEŃ 2014

     Lp.

     ZADANIA

     CELE

     TERMIN

     ODPOWIEDZIALNY

     ZA REALIZACJĘ

      

     1

     Prowadzenie ogólnej tablicy informacyjnej dla rodziców

     Zaznajamianie ze sprawami dot. działalności placówki i życia przedszkolnego.

     Prezentacja:

     danych dotyczących przedszkola

     ramowego rozkładu dnia

     wykazu opłat za przedszkole

     kalendarza roku przedszkolnego

     rozkładu zajęć dodatkowych

     Na bieżąco
     w trakcie roku szkolnego

      

     - B. Szaflik

      

     2

     Prowadzenie grupowych tablic informacyjnych dla rodziców

     -Bieżące informowanie rodziców o wydarzeniach w grupie, realizowanej tematyce -Zamieszczanie podziękowań dla rodziców oraz prac dzieci

     Na bieżąco
     w trakcie roku szkolnego

     - nauczyciele wszystkich grup

      

      

     3

     Udział w koncertach muzycznych

     -Poznanie różnorodnych instrumentów muzycznych. -Zachęcanie dzieci do słuchania muzyki

     Według zgłoszeń

     - Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „SILESIA”

      

     4

     Prowadzenie działalności Biblioteczki Przedszkolnej „Bajkowy Pokoik”

     Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wdrażanie do właściwego obchodzenia się z książką.

     X.2014

     V.2015

     - - J. Nowosielska – Dróżdż

      

      

     5

     Udział dzieci w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje

     Pobudzanie twórczej inwencji dzieci. Inspirowanie do wyrażania fantazji w różnych formach plastycznych.

     IX.2014 – VI.2015

     - nauczyciele wszystkich

     grup

      

     6

     Wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Filia nr 11 przy ul. Grażyńskiego 47

      

     Udział w zajęciach czytelniczych. Poznawanie poprzez różne formy poezji i prozy dziecięcej.

     X.2014 – VI.2015

     - B.Szaflik

     - G. Szywacz

     - K. Greń

     - M. Klimczak

      

     7

     Wyjścia do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

     Zwiedzanie biblioteki. Poznanie zbiorów specjalnych. Spotkania czytelnicze.

     Na bieżąco w trakcie roku szkolnego

     -B. Szaflik

      

     8

     Prowadzenie strony internetowej przedszkola

     Informowanie rodziców o wydarzeniach z życia przedszkola, promowanie placówki

     Na bieżąco
     w trakcie roku szkolnego

     - S. Bugdoł

      

     10

     Udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013”

     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość ziemi, najbliższego otoczenia

     IX. 2014

     - K. Greń

     - wszystkie nauczycielki

      

     12

     Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców „Święto Pieczonego Ziemniaka”

     Powitanie nowej pory roku –jesieni. Integrowanie społeczności przedszkolnej

     IX. 2014

      

     -G. Szywacz

     -B. Szaflik

      

      

      

     PAŹDZIERNIK 2014

     1

     Spotkanie z policjantami oraz maskotką -Sznupkiem

     Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. Poznanie zasad właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych dla dziecka np. odmowa kontaktu z osobami nieznanymi, postępowanie w przypadku ataku psa, itp.

     1.10.2014

      

     - M. Klimczak

     2

     Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych

     Wdrażanie zasad właściwego zachowania się podczas ewakuacji.

     1.10.2014

     - G. Szywacz

      

     3

     Systematyczne organizowanie spotkań przedszkolaków pt.„Bajkowy poranek”

     Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Integrowanie wszystkich przedszkolaków.

     X 2014– V 2015

      

     - J. Nowosielska-Dróżdż

     4

     Udział w przedstawieniach teatralnych

      

     - Stwarzanie okazji do przeżywania nowych doświadczeń estetycznych. Wdrażanie do kulturalnego zachowania.

      

     Wg propozycji

     - dyrektor przedszkola

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     LISTOPAD 2014

     1

     Zorganizowanie imprezy przedszkolnej „Andrzejkowe czary-mary”

     Kultywowanie tradycji ludowych. Poznanie obrzędów i zwyczajów związanych z andrzejkami

     XI. 2014

      

     -S. Bugdoł

     - K. Greń

     2

     Zorganizowanie konkursu ogólnopolskiego - „Jesienny bukiet”

     - Rozwijanie zdolności plastycznych

     XI.2014

     - G. Szywacz

     - B. Szaflik

     3

     VI Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”

     Promowanie literatury dziecięcej

     Wyzwalanie twórczej ekspresji dzieci

     XI 2014

     - J. Nowosielska-Dróżdż

     GRUDZIEŃ 2014

     1

     Zorganizowanie „Kiermaszu świątecznego”

      

     Wprowadzenie świątecznego nastroju. Kultywowanie tradycji świątecznych. Integracja środowiska rodzinno-przedszkolnego.

     .XII 2014

     - nauczyciele wszystkich grup

     2

     Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”

     Rozwijanie postaw społecznych dzieci.

     XII 2014

     - G. Szywacz

     3

      

     Udział w akcji charytatywnej „Podziel się z innymi”

     Rozwijanie postaw społecznych dzieci.

     XII 2014

     - B.Szaflik

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     STYCZEŃ 2014

     1

     Przedstawienie Jasełek w Parafii NSPJ O. Oblatów

      

     - Stwarzanie okazji do występów przed publicznością

     - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności aktorskich dzieci

     1.01.2015

     - G. Szywacz

     - B. Szaflik

     - K. Greń

     - M. Klimczak

     2.

     Zorganizowanie konkursu miejskiego - „Kochanym babciom, kochanym dziadkom”

     - Rozwijanie zdolności plastycznych

     I/II.2015

     - K. Greń

     - S. Bugdoł

     3

     Zebrania grupowe dotyczące podsumowania pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze

     Przekazanie informacji dotyczących pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze

     1.01.2015

     - nauczycielki wszystkich grup

     5

     Spotkanie z przedstawicielem Poradni Psych. – Ped.

     Wykład - tematyka do wyboru

     1.01.2015

     - M. Klimczak

     II PÓŁROCZE

     LUTY 2015

     1

     Bal przebierańców

     Zorganizowanie zabawy dla dzieci z wszystkich grup wiekowych.

     II. 2015

     - K. Frąckowiak

     - J. Nowosielska- Dróżdż

     4.

     Ferie zimowe

     Zorganizowanie zabaw dla dzieci przebywających w przedszkolu w okresie ferii

     01.I-15.I.2014

     - dyrektor przedszkola

     - nauczyciele wszystkich grup

     MARZEC 2015

     1

     Powitanie wiosny – korowód z MARZANKAMI

      

     Powitanie nowej pory roku, integracja grup

     .III. 2015

     - M. Klimczak,

     -K. Frąckowiak

      

     2

     VI Międzyprzedszkolny Turniej Recytacji Dziecięcej „Wielkanocne Niespodzianki”

     Promowanie literatury dziecięcej

     Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych

     III.2015

     - J. Nowosielska-Dróżdż

     KWIECIEŃ 2015

     1

     Zebrania grupowe z rodzicami – „Żabki”, „Biedronki”

     - Przekazanie informacji dotyczących podsumowania przeprowadzonej końcowej diagnozy przedszkolnej oraz pracy wychowawczo-dydaktycznej za II półrocze.

     IV.2015

     - nauczycielki tych grup

     2

     Zorganizowanie „Kiermaszu wielkanocnego”

      

     Kultywowanie tradycji wielkanocnych. Integracja środowiska rodzinno-przedszkolnego.

     .

     IV.2015

     - - nauczyciele wszystkich grup

     3

     Udział w akcji charytatywnej „Podziel się z innymi”

     Rozwijanie postaw społecznych dzieci.

     IV 2015

     - B.Szaflik

     MAJ 2015

     1

     Zebrania grupowe z rodzicami – „Jeżyki”, „Misie”

     - Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za II półrocze

     1.05.2015

     - nauczycielki tych grup

     2

     Tydzień Europejski

     -Rozwijanie zainteresowań kulturą krajów europejskich. -Integracja grup przedszkolnych.

      

     .V.2015

     - J. Nowosielska – Dróżdż

     3

     Organizowanie wycieczki dla chętnych dzieci

      

     -Poznanie nowych, ciekawych miejsc

      

     V.2015

      

     -G.Szywacz

     -dyrektor przedszkola

     CZERWIEC 2015

     1

     Zorganizowanie imprezy „Święto rodziny – festyn przedszkolny”

     Integracja środowiska rodzinnego ze środowiskiem przedszkolnym

      

     VI. 2015

     -wszystkie nauczycielki

     -dyrektor przedszkola

     2

     Tydzień Czytania Dzieciom

     - Popularyzowanie poezji dziecięcej

     - Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

     VI. 2015

     - B. Szaflik

     - J. Nowosielska-Dróżdż