• Nagłówek

    •  

      
      
      
      
      
      
      
     Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
      
     heartDZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W DNIU OTWARTYMheart
      
      

     Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2942/2023 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023-2024 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie  :

     • od 13 marca 2023 od godz. 11:00 do 23 marca do godz.10.00 składanie nowych wniosków (dotyczy nowych dzieci)

      

                    Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl
      
     Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
     Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców                              (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć          w przedszkolu pierwszego wyboru.
     Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 7:00 do 16:00,włożyć do skrzynki przy tylnych drzwiach przedszkolnych, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz  załącznikami na adres: przedszkole52katowice@interia.pl
      
     Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona 31 marca 2023 r. godz.13.00
     potwierdzenie przyjęcia woli przez rodziców/opiekunów w postaci pisemnego oświadczenia 31.03 godz.13.00 do 06.04. godz.15.00
     Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 13 kwietnia 2023 r. godz.13.00

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

      

     HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024
      

      

     Lp

     Rodzaj czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     Od 27.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

      

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Od 13.03.2023 r.,                     od godziny 11:00

     do23.03.2023r.,                       do  godziny 10:00

     Od 17.04.2023 r.,            od godziny 08:00              do 19.04.2022 r.,               do godziny 10:00

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

     13.03.2023 r., od godziny 08:00 do 23.03.2020 r. do godziny 15:00

          Od 17.04.2023 r.,               od godziny 08:00       do 19.04.2022r.,                do godziny 15:00

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     31.03.2023 r.                           o godzinie 13:00

     24.04.2023r.                        o godzinie 13:00

     5.

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      

     od 31.03.2023 r.,                  od godziny 13:00                  do 06.04.2022 r.,                  do godziny 15:00 

      

     od 24.04.2023 r.,                od godziny 13:00              do 26.04.2023 r.,              do godziny 15:00 

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     13.04.2023 r.,                         o godzinie 13:00

     28.04.2023 r.,                       o godzinie 13:00

      

      

       KRYTERIA NABORU:

     Zarządzeniem Nr 2941/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2023/2024

     W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

     • wielodzietność rodziny kandydata,
     • niepełnosprawość kandydata,
     • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
     • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
     • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

      

     Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

      

     1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiazku szkolnego,zamieszkałe na terenie gminy– 64 pkt;

     2) kandydant,który został poddany obowiazkowym szczepieniom ochronnym,określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt;

     3) kandydat,którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym-16 pkt;

     4) kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,uczą się w systemie studiów stacjonarnych ,prowadzą gospodarstwo rolne lub działalnośc gospodarczą – 8 pkt;

     5) Kandydat,którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,którego zeznania roczne za ostatni rok podatkowy zostało zlożone w urzędzie skarbowym w Katowich-4 pkt;

     6) kandydat, który w roku szkolnym,poprzedzajacym rok szkolny  , na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt;

      Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

     1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

     2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień lub przedstawienie do wgladu książeczki szczepień

     3) dla kryterium określonego w pkt. 3 oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu ,oddziale przedszkolnym,szkole,zespole szkolno-przedszkolnym

     4) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

     5)dla kryterium określonego w pkt. 5-oświadczenie

     6) dla kryterium określonego w pkt. 6 -oświadczenie wydane przez żłobek ,potwierdzające,że dziecko uczęszczało do żłobka