• Nagłówek

    •  

      

      

      

     Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
      
     Lista dzieci przyjętych  do  naszego przedszkola
     ..................................................................................................................
     Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
     do naszego przedszkola
      
     ..................................................................................................................................................................................
      
      

     Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie  :

     •   od 07 do14 marca 2022r. ( składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej )
     • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków 

      

                    Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl
      
     Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
     Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców                 (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć          w przedszkolu pierwszego wyboru.
     Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 7:00 do 16:00,włożyć do skrzynki przy tylnych drzwiach przedszkolnych, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz  załącznikami na adres: przedszkole52katowice@interia.pl
      
     Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

     na rok szkolny 2022/2023.

      

     Lp

     Rodzaj czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 22.03.2022 r.,       od godziny 9:00

     do 04.04.2022 r.,      do  godziny 14:00

     Od 14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 18.07.2022 r., do godziny 15:00

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

     22.03.2022 r., od godziny 09:00 do

     04.04.2021r. do godziny14:00

     14.07.2022 r., od godziny 08:00 do

     18.07.2022 r. do godziny 15:00

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     11.04.2022 r. o godzinie 15:00

        27.07.2022 r.             o godzinie 13:00

     4.

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      

     od 11.04.2022 r., od godziny 15:00 do 13.04.2022 r., do godziny 15:00 

      

     od 27.07.2022 r., od godziny 13:00 do 29.07.2022 r., do godziny 15:00 

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     21.04.2022 r.

     o godzinie 12:00

     04.08.2022 r., o godzinie 15:00

      

       KRYTERIA NABORU:

     Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

     W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

     • wielodzietność rodziny kandydata,
     • niepełnosprawość kandydata,
     • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
     • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
     • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
     • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

      

     Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

      

     1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objetychobowiazkiem rocznego przygotowania szkolnego)– 32 pkt;

     2) dziecko zgłaszane do przedszkola,którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola  wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola  na pierwszym miejscu – 16 pkt;

     3) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują  w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowujacego dziecko – 8 pkt;

     4) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

     5)dziecko rodzica objetego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzedzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dzicko z rodziny objetej nadzoremkuratorskim lub wsparciem  asytenta rodziny-2 pkt;

      Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

     1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

     2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

     3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

     4) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

     5) dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS,w tym o wsparciu asystentem rodziny,oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora,zaswiadczenie PUP o zarejetrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.