• Procedura organizacji zajęć dodatkowych

    •  

     PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

     W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 52 W KATOWICACH

     Podstawy prawne:

     · Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

     · Statut Miejskiego Przedszkola nr 52

     1. Miasto Katowice przeznacza część dotacji celowej, z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań

     z zakresu wychowania przedszkolnego, na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie

     we wszystkich przedszkolach, dla których jest organem prowadzącym zajęć z języka angielskiego oraz zajęć

     dodatkowych prowadzonych ze względu na potrzeby wychowanków i rodziców, z uwzględnieniem planu

     pracy przedszkola, wyników diagnozy i ewaluacji wewnętrznej  oraz jego misji i wizji rozwoju.

     2. Zajęcia edukacyjne dla dzieci 3/4 letnich mogą trwać 15 minut, zaś dla dzieci 5/6 letnich mogą trwać 30 minut.

     3. Przyznaje się dla każdej grupy dzieci 3 i 4 letnich łącznie w tygodniu 30 minut zajęć dodatkowych, w tym 15

     minut z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i 15 minut na inne zajęcia dodatkowe.

     4. Przyznaje się dla każdej grupy dzieci 5 i 6 letnich oraz dla każdej grupy mieszanej dzieci 4 i 5 letnich 60 minut

     zajęć dodatkowych w tygodniu, w tym 30 minut na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i 30 minut na inne

     zajęcia dodatkowe,

     5. Zajęcia, o których mowa powyżej mogą być prowadzone przez nauczycieli legitymujących się kwalifikacjami,

     o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych

     kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić

     nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

     (Dz. U. z 2009r., Nr 50, poz. 400).

     6. Nauczyciel zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć,

     a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.

     7. Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

     8. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku temat zrealizowany w danym dniu. 

     9. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel  potwierdza swoje przyjście podpisując się na liście obecności.

     10. Procedura obowiązuje od 01.01.2016 r.